ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN II - PEMBUKTIAN
BAB 3 - KETERANGAN DOKUMENTARSeksyen 50. Keterangan sekunder.

Keterangan sekunder termasuklah-

MISALAN

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.