ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN I - KERELEVANAN
BAB 2 - QARINAH
Pernyataan Yang Dibuat Di Bawah Hal Keadaan KhasSeksyen 24. Pernyataan dalam peta, carta dan pelan ialah qarinah.

Pernyataan mengenai fakta persoalan atau fakta relevan yang dibuat dalam peta atau carta yang diterbitkan dan secara amnya ditawarkan untuk dijual kepada orang awam, atau dalam peta atau pelan yang dibuat dengan kuasa Kerajaan Malaysia atau mana-mana Negeri tentang perkara yang biasanya digambarkan atau dinyatakan dalam peta, carta, atau pelan itu ialah dengan sendirinya qarinah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.