ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN II - PEMBUKTIAN
BAB 3 - KETERANGAN DOKUMENTARSeksyen 49. Keterangan primer.

Keterangan primer ertinya dokumen itu yang dikemukakan untuk pemeriksaan Mahkamah.

MlSALAN

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.