ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN I - KERELEVANAN
BAB 2 - QARINAH
Bila Pendapat Orang Ketiga Menjadi QarinahSeksyen 35. Bila pendapat tentang tulisan tangan ialah qarinah.

Apabila Mahkamah perlu membuat sesuatu pendapat tentang siapakah orang yang telah menulis atau menandatangani mana-mana dokumen, maka pendapat mana-mana orang yang kenal akan tulisan tangan orang yang dikatakan telah menulis atau menandatangani dokumen itu, bahawa dokumen itu telah ditulis atau ditandatangani atau tidak ditulis atau ditandatangani oleh orang itu, iaIah qarinah.

MISALAN

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.