ENAKMEN 2 TAHUN 2001
ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (TERENGGANU)

BAHAGIAN VI - MASJIDSeksyen 82. Penubuhan masjid.

(1) Majlis boleh pada bila-bila masa-

(2) Majlis tidak boleh memberi kebenarannya atau membuat penetapan di bawah subseksyen (1) melainkan jika tapak bangunan yang hendak digunakan sebagai masjid itu telah dijadikan wakaf yang berkekalan.

(3) Majlis boleh, melalui pemberitahuan dalam
Warta menentukan atau meminda sempadan mana-mana mukim masjid.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.