ENAKMEN 1 TAHUN 1983
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1983

BAHAGIAN III - PERKAHWINAN DAN PENDAFTARANSeksyen 22. Buku Daftar Nikah.


(1) Tiap-tiap Pendaftar hendaklah menyimpan Buku Daftar Nikah sebagaimana Borang 3G dan tiap-tiap perkahwinan yang diakadnikah dalam Negeri ini hendaklah didaftarkan dengan sewajarnya oleh Pendaftar dalam Buku Daftar Nikah.

(2) Semua salinan itu hendaklah disimpan oleh Ketua Pendaftar mengikut apa-apa cara sebagaimana yang ditetapkan dan hendaklah menjadi buku daftar nikah Ketua Pendaftar.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.