Enakmen Original

NEGERI JOHOR

ENAKMEN 12 TAHUN 1991
ENAKMEN KAWALAN DAN SEKATAN PENGEMBANGAN AGAMA-AGAMA BUKAN ISLAM 1991


Tarikh Persetujuan DiRaja :18 Februari 1992
Tarikh disiarkan dalam Warta :1 Ogos 1991
Tarikh mula berkuatkuasa :19 Julai 2007 [J.P.U. 22/07]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Nama, mula berkuatkuasa, dan pemakaian
Seksyen 2. Tafsiran
Seksyen 3. Kriteria bagi memutuskan sama ada seseorang itu seorang Islam

BAHAGIAN II - KESALAHAN-KESALAHAN

Seksyen 4. Kesalahan memujuk, mempengaruhi, memaksa atau menghasut seorang Islam untuk menjadi seorang pengikut, atau anggota, dsb. suatu agama bukan Islam
Seksyen 5. Kesalahan mendedahkan seorang Islam di bawah umur lapan belas tahun kepada pengaruh-pengaruh suatu agama bukan Islam
Seksyen 6. Kesalahan mendekati seorang Islam untuk mendedahkan kepada apa-apa ucapan, atau pertunjukan apa-apa perkara mengenai suatu agama bukan Islam
Seksyen 7. Kesalahan menghantar atau menyerahkan terbitan-terbitan mengenai apa-apa agama bukan Islam kepada seorang Islam
Seksyen 8. Kesalahan membahagikan apa-apa terbitan atau bahan publisiti mengenai agama kepada orang Islam
Seksyen 9. Kesalahan berhubung dengan penggunaan perkataan-perkataan dan perbahasaan-perbahasaan tertentu yang berunsur Islam

BAHAGIAN III - PENGUATKUASAAN DAN PELBAGAI

Seksyen 10. Perlantikan seorang pegawai diberikuasa
Seksyen 11. Kesalahan-kesalahan boleh tangkap
Seksyen 12. Kuasa bagi penyiasatan
Seksyen 13. Kuasa untuk menghendaki saksi-saksi hadir
Seksyen 14. Peperiksaan saksi-saksi
Seksyen 15. Pengendalian pendakwaan
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.