ENAKMEN 11 TAHUN 1981
ENAKMEN KAWALAN DAN SEKATAN PENGEMBANGAN UGAMA BUKAN ISLAM 1981


Seksyen 1. Nama dan mula berkuatkuasa

Enakmen ini bolehlah dinamakan Enakmen Kawalan dan Sekatan Pengembangan Ugama Bukan Islam 1981, dan hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Raja Dalam Mesyuarat melalui pemberitahu dalam Warta
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.