ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN II - QISASSeksyen 27. Hukuman qatl-al-‘amd

(1) Kecuali seperti yang diperuntukkan di bawah subseksyen (2), mana-mana orang yang melakukan qatl al-‘amd hendaklah dihukum bunuh sebagai hukuman qisas.

(2) Hukuman qisas di bawah subseksyen (1) tidak boleh dikenakan jika-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.