ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN II - QISASSeksyen 31. Hukuman qatl syibhi-al-amd

Mana-mana orang yang melakukan qatl syibhi-al-‘amd hendaklah membayar diyat kepada wali mangsanya dan sebagai tambahan bolehlah dikenakan hukuman takzir dengan dipenjarakan bagi suatu tempoh yang tidak melebihi empat belas tahun untuk menjadikan pesalah itu sedar dan sesal.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.