Enakmen Original


KELANTAN

ENAKMEN 1 TAHUN 1983
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1983


Tarikh Persetujuan DiRaja :14 April 1983
Tarikh disiarkan dalam Warta :26 Mei 1983
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Januari 1984 [Kn. P.U. 30/83]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk Panjang & Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Pengecualian prerogatif.
Seksyen 4. Hak-hak dan kuasa-kuasa Mahkamah sivil.
Seksyen 5. Pemakaian.

BAHAGIAN II - PENTADBIRAN

Seksyen 6. Perlantikan Pendaftar Nikah Cerai.

BAHAGIAN III - PERKAHWINAN DAN PENDAFTARAN

Seksyen 7. Perkahwinan yang masih berterusan hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Enakmen ini dan boleh dibubarkan hanya di bawah Enakmen ini.
Seksyen 8. Pertunangan.
Seksyen 9. Orang-orang yang boleh mengakad-nikahkan.
Seksyen 10. Permohonan dan kebenaran kahwin.
Seksyen 11. Tempat perkahwinan.
Seksyen 12. Maskahwin dan pemberian.
Seksyen 13. Persetujuan dikehendaki.
Seksyen 14. Perkahwinan di bawah umur.
Seksyen 15. Perkahwinan seorang perempuan.
Seksyen 16. Perkahwinan yang dilarang.
Seksyen 17. Perkahwinan tidak sah.
Seksyen 18. Perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan.
Seksyen 19. Poligami.
Seksyen 20. Akadnikah di Kedutaan-kedutaan Malaysia dan sebagainya di luar Malaysia.
Seksyen 21. Pendaftaran perkahwinan.
Seksyen 22. Buku Daftar Nikah.
Seksyen 23. Salinan catatan.
Seksyen 24. Pendaftaran perkahwinan luar Negeri oleh orang-orang yang bermastautin dalam Negeri ini.
Seksyen 25. Daftar yang tidak diakui sah di sisi Undang-undang.
Seksyen 26. Pendaftaran sukarela perkahwinan yang diakad-nikahkan dahulunya di bawah mana-mana undang-undang.
Seksyen 27. Kesan pendaftaran disisi Undang-Undang.
Seksyen 28. Membetulkan kesilapan.
Seksyen 29. Salinan.
Seksyen 30. Bukti.
Seksyen 31. Bidangkuasa membuat perintah perceraian.
Seksyen 32. Bidangkuasa tambahan mengenai langkah pembicaraan oleh isteri.
Seksyen 33. Murtad.
Seksyen 34. Menganut Ugama Islam.
Seksyen 35. Perceraian dengan talak atau perintah atau shiqaq.
Seksyen 36. Perceraian tebus talak.
Seksyen 37. Perceraian taliq.
Seksyen 38. Fasakh.
Seksyen 39. Rujuk.
Seksyen 40. Taat balik.
Seksyen 41. Anggapan mati.
Seksyen 42. Penyelenggaran Daftar Cerai.
Seksyen 43. Perintah perceraian tidak boleh didaftarkan melainkan perintah mengenainya telah dibuat.
Seksyen 44. Mutaah.
Seksyen 45. Hak-hak terhadap maskawin.
Seksyen 46. Pembahagian harta sepencarian.

BAHAGIAN V - NAFKAH ISTERI, ANAK DAN LAIN-LAIN

Seksyen 47. Pemakaian undang-undang Persekutuan Tanah Melayu Bilangan 36/50.
Seksyen 48. Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi isteri dan natijah nusyuz.
Seksyen 49. Pentaksiran nafkah.
Seksyen 50. Kuasa Mahkamah memerintahkan cagaran diberi bagi nafkah.
Seksyen 51. Penyelesaian nafkah.
Seksyen 52. Lamanya tempoh perintah nafkah.
Seksyen 53. Hak terhadap nafkah hendaklah terhenti apabila tamat tempoh edah.
Seksyen 54. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perintah nafkah.
Seksyen 55. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perjanjian-perjanjian nafkah.
Seksyen 56. Nafkah tidak boleh dipindah milik.
Seksyen 57. Menuntut tunggakan nafkah.
Seksyen 58. Tempat Tinggal.
Seksyen 59. Nafkah anak.
Seksyen 60. Kuasa Mahkamah memerintahkan nafkah anak.
Seksyen 61. Kuasa Mahkamah memerintahkan cagaran bagi nafkah anak.
Seksyen 62. Kuasa Mahkamah mengubah perintah mengenai penjagaan atau nafkah.
Seksyen 63. Kuasa Mahkamah mengubah perjanjian mengenai penjagaan atau nafkah anak.
Seksyen 64. Menuntut tunggakan nafkah anak.
Seksyen 65. Kewajipan menanggung nafkah kanak-kanak yang diterima sebagai ahli keluarga.
Seksyen 66. Lamanya tempoh perintah bagi nafkah anak.
Seksyen 67. Kewajipan menanggung nafkah kanak-kanak tak sah taraf.
Seksyen 68. Orang yang tidak terdaya dan berpenyakit.
Seksyen 69. Perintah nafkah sementara.

BAHAGIAN VI - HADHANAH ATAU PENJAGAAN KANAK-KANAK

Seksyen 70. Orang-orang yang berhak menjaga kanak-kanak.
Seksyen 71. Kelayakan-kelayakan yang perlau untuk penjagaan.
Seksyen 72. Bagaimana hak penjagaan hilang.
Seksyen 73. Lamanya tempoh penjagaan.
Seksyen 74. Penjagaan kanak-kanak tak sah taraf.
Seksyen 75. Kuasa Mahkamah membuat perintah mengenai penjagaan.
Seksyen 76. Perintah tertakluk kepada syarat-syarat.
Seksyen 77. Perintah menetapkan ibu atau bapa tak layak menjaga anak.
Seksyen 78. Orang-orang yang berhak kepada penjagaan ke atas diri dan harta.
Seksyen 79. Kuasa ke atas harta ahli dan harta ahli.
Seksyen 80. Penjaga-penjaga oleh Mahkamah.
Seksyen 81. Ibu boleh dilantik menjadi penjaga.
Seksyen 82. Perubahan kuasa penjaga bagi harta kanak-kanak.
Seksyen 83. Pemecatan penjaga.
Seksyen 84. Cagaran hendaklah diberi.
Seksyen 85. Hak kuasa bagi penjaga yang dilantik oleh Mahkamah.
Seksyen 86. Penjaga tidak boleh memberi akuan perlesenan mengenai akta modal.
Seksyen 87. Penjaga boleh menanggung kanak-kanak dari pendapatan.
Seksyen 88. Perintah khas mengenai harta kanak-kanak.
Seksyen 89. Permohonan untuk mendapatkan nasihat dan sebagainya.
Seksyen 90. Perintah larangan oleh Mahkamah.
Seksyen 91. Penjaga bagi anak yatim.
Seksyen 92. Akta penjaga kanak-kanak 1961 tidak boleh dipakai jika berlawanan dengan hukum syarak.
Seksyen 93. Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang nasihat pegawai kebajikan dan sebagainya.
Seksyen 94. Kuasa Mahkamah untuk menghalang anak bagi dibawa keluar dari Malaysia.

BAHAGIAN VII - KESALAHAN-KESALAHAN

Seksyen 95. Tidak melapor atau tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan.
Seksyen 96. Pelanggaran terhadap seksyen 25.
Seksyen 97. Gangguan terhadap perkahwinan.
Seksyen 98. Sumpah palsu dan sebagainya untuk mendapatkan perkahwinan.
Seksyen 99. Akadnikah perkahwinan yang tidak dibenarkan.
Seksyen 100. Kesalahan-kesalahan berhubung dengan akadnikah perkahwinan.
Seksyen 101. Sengaja mencuaikan kewajipan.
Seksyen 102. Dengan sengaja tidak mengetahui perintah nafkah.
Seksyen 103. Keengkaran isteri.
Seksyen 104. Tidak bermuasyarah.
Seksyen 105. Perceraian tanpa kebenaran.
Seksyen 106. Membiarkan anak.
Seksyen 107. Tidak memberi keadilan, yang sewajarnya kepada isteri.
Seksyen 108. Menganiaya isteri.
Seksyen 109. Melesapkan isteri.
Seksyen 110. Memberi atau menyerah anak.
Seksyen 111. Bersekedudukan semula antara orang-orang bercerai.
Seksyen 112. Rujuk dengan persetujuan Isteri.

BAHAGIAN VIII - AM

Seksyen 113. Kuasa bagi Mahkamah membatal dan menahan perpindahan yang dimaksud untuk mengecewakan tuntutan-tuntutan nafkah.
Seksyen 114. Tegahan terhadap gangguan.
Seksyen 115. Pengiktirafan perkahwinan orang-orang Islam yang dilakukan di luar Malaysia.
Seksyen 116. Pengiktirafan perkahwinan yang dilakukan di Kedutaan dan sebagainya di Malaysia.
Seksyen 117. Siapakah yang dikaitkan sebagai Bapa.
Seksyen 118. Kelahiran selepas pembubaran perkahwinan.
Seksyen 119. Kelahiran selepas pengakuan bahawa idah telah tepat.
Seksyen 120. Anak dari persetubuhan syubah.
Seksyen 121. Syarat-syarat bagi pengakuan yang sah.
Seksyen 122. Anggapan dari pengakuan boleh disangkalkan.
Seksyen 123. Pengakuan oleh perempuan yang sedang dalam edah.
Seksyen 124. Mengakui seorang lain sebagai ibu atau bapa.
Seksyen 125. Pengakuan lain daripada sebagai anak, ibu atau bapa.
Seksyen 126. Pengakuan tidak boleh dibatalkan.
Seksyen 127. Perkahwinan yang tertakluk kepada undang-undang mana-mana negara asing.
Seksyen 128. Kaedah-kaedah.
Seksyen 129. Pemansuhan.

JADUAL PERTAMA
JADUAL KEDUA
JADUAL KETIGA
JADUAL KEEMPAT
JADUAL KELIMA - BORANG 3A
JADUAL KELIMA - BORANG 3B
JADUAL KELIMA - BORANG 3D
JADUAL KELIMA - BORANG 3E
JADUAL KELIMA - BORANG 3F
JADUAL KELIMA - BORANG 5A
JADUAL KELIMA - BORANG 5B
JADUAL KELIMA - BORANG 5C
JADUAL KELIMA - BORANG 5D
JADUAL KELIMA - BORANG 5E
JADUAL KELIMA - BORANG 5F
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.