ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN I - KESALAHAN-KESALAHAN HUDUDSeksyen 6. Sariqah

Mana-mana orang secara bersembunyi memindahkan harta alih daripada jagaan yang sah atau milikan tuannya tanpa persetujuan tuannya dengan niat hendak menghilangkan harta itu daripada jagaan atau milikan tuannya adalah melakukan sariqah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.