ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN I - KESALAHAN-KESALAHAN HUDUDSeksyen 8. Keadaan di mana hukuman hudud sariqah tidak boleh dikenakan

Hukuman hudud kerana kesalahan sariqah tidak boleh dikenakan dalam keadaan berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.