ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN I - KESALAHAN-KESALAHAN HUDUDSeksyen 17. Qazaf

(1) Seseorang adalah melakukan qazaf jika dia-

(2) Pernyataan di bawah perenggan 1(b) adalah dianggapkan sebagai qazaf melainkan ia dibuktikan dengan empat orang saksi lelaki, dan jika pernyataan itu tidak boleh dibuktikan sedemikian maka orang yang membuat tuduhan itu adalah melakukan kesalahan qazaf; tetapi sekiranya pernyataan itu dibuktikan, maka orang yang terhadapnya pernyataan itu dibuat adalah melakukan kesalahan zina atau liwat.

(3) Sesuatu pernyataan di bawah perenggan 1(b) adalah dianggap tidak terbukti, sekiranya seorang atau lebih antara empat orang saksi tersebut menarik diri atau enggan memberi keterangan atau jika keterangan itu bercanggah dengan pernyataan tersebut; dan dalam hal yang demikian mana-mana saksi yang melakukan mana-mana perbuatan tersebut di atas hendaklah dianggapkan telah melakukan kesalahan qazaf dan boleh dikenakan hukuman hudud.

(4) Mana-mana orang yang mendakwa dan saksi-saksi yang memberikan keterangan dengan suci hati, sama ada dengan syahadah atau bayyinah di hadapan Mahkamah, untuk membuktikan kesalahan zina atau liwat tetapi keterangan itu tidak memenuhi kehendak hukum syarak bagi tertuduh dikenakan hukuman hudud tidaklah melakukan kesalahan qazaf.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.