Enakmen Original


NEGERI KELANTAN

ENAKMEN 6 TAHUN 2002
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002


Tarikh Persetujuan DiRaja :24 November 2002
Tarikh disiarkan dalam Warta :19 Disember 2002
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Oktober 2003 [Kn. P.U. 25/2003]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Kecualian prerogatif.
Seksyen 4. Pemakaian.
Seksyen 5. Kriterium bagi memutuskan sama ada seseorang itu orang Islam.
Seksyen 6. Perkahwinan yang masih berterusan hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Enakmen ini dan boleh dibubarkan hanya di bawah Enakmen ini.

BAHAGIAN II - PERKAHWINAN

Seksyen 7. Orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan.
Seksyen 8. Umur minimum untuk perkahwinan.
Seksyen 9. Pertalian yang melarang perkahwinan.
Seksyen 10. Orang dari agama lain.
Seksyen 11. Perkahwinan tak sah.
Seksyen 12. Perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan.
Seksyen 13. Persetujuan dikehendaki.
Seksyen 14. Perkahwinan seseorang perempuan.
Seksyen 15. Pertunangan.

Permulaan Kepada Perkahwinan

Seksyen 16. Permohonan untuk kebenaran berkahwin.
Seksyen 17. Mengeluarkan kebenaran berkahwin.
Seksyen 18. Rujukan kepada dan tindakan oleh Hakim Syarie.
Seksyen 19. Kebenaran perlu sebelum akad nikah.
Seksyen 20. Tempat perkahwinan.
Seksyen 21. Mas kahwin dan pemberian.
Seksyen 22. Catatan dalam Daftar Perkahwinan.
Seksyen 23. Poligami.
Seksyen 24. Akad nikah perkahwinan di Kedutaan-Kedutaan, dsb., Malaysia di luar negeri.

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 25. Pendaftaran.
Seksyen 26. Surat perakuan nikah dan surat perakuan ta'liq.
Seksyen 27. Melaporkan perkahwinan yang tak sah atau tak legal.
Seksyen 28. Perlantikan Ketua Pendaftar, Pendaftar, Timbalan dan Penolong Pendaftar Perkahwinan, Perceraian dan Ruju' Orang Islam.
Seksyen 29. Buku dan Daftar hendaklah disimpan mengenai semua perkahwinan.
Seksyen 30. Salinan-salinan catatan hendaklah dihantar kepada Ketua Pendaftar.
Seksyen 31. Pendaftar perkahwinan luar negeri oleh orang yang bermastautin dalam Negeri ini.
Seksyen 32. Daftar yang tidak diakui di sisi undang-undang.
Seksyen 33. Pendaftaran sukarela perkahwinan-perkahwinan orang Islam yang diakadnikahkan dahulunya di bawah mana-mana undang-undang.
Seksyen 34. Efek pendaftaran di sisi undang-undang.

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNGAN DENGAN AKAD NIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 35. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan.
Seksyen 36. Pelanggaran terhadap seksyen 32.
Seksyen 37. Gangguan terhadap perkahwinan.
Seksyen 38. Akuan atau pernyataan palsu untuk mendapatkan perkahwinan.
Seksyen 39. Akad nikah perkahwinan yang tidak dibenarkan.
Seksyen 40. Kesalahan-kesalahan berhubungan dengan akad nikah perkahwinan.
Seksyen 41. Kebenaran untuk mendakwa.
Seksyen 42. Membetulkan kesilapan.
Seksyen 43. Pemeriksaan Daftar Perkahwinan dan indeks perkahwinan.
Seksyen 44. Bukti.

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERKAHWINAN

Seksyen 45. Takat kuasa untuk membuat sesuatu perintah.
Seksyen 46. Pertukaran agama.
Seksyen 47. Perceraian dengan talaq atau dengan perintah.
Seksyen 48. Timbangtara oleh Hakam.
Seksyen 49. Perceraian khul' atau cerai tebus talaq.
Seksyen 50. Perceraian di bawah ta'liq atau janji.
Seksyen 51. Perceraian dengan li'an.
Seksyen 52. Hidup semula sebagai suami isteri atau ruju'.
Seksyen 53. Perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh.
Seksyen 54. Anggapan mati.
Seksyen 55. Penyenggaraan Daftar Perceraian dan Pembatalan.
Seksyen 56. Pendaftaran perceraian.
Seksyen 57. Pendaftaran perceraian di luar Mahkamah.
Seksyen 58. Mut'ah atau pemberian saguhati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut.
Seksyen 59. Hak terhadap mas kahwin, dsb., tidak akan tersentuh.

BAHAGIAN VI - NAFKAH ISTERI, ANAK DAN LAIN-LAIN

Seksyen 60. Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi isteri, dan efek nusyuz.
Seksyen 61. Kuasa Mahkamah untuk memerintah nafkah bagi seseorang tertentu.
Seksyen 62. Pentaksiran nafkah.
Seksyen 63. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan cagaran diberi bagi nafkah.
Seksyen 64. Mengkompaun nafkah.
Seksyen 65. Lamanya tempoh perintah nafkah.
Seksyen 66. Hak terhadap nafkah atau pemberian selepas perceraian.
Seksyen 67. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perintah nafkah.
Seksyen 68. Kuasa mahkamah untuk mengubah perjanjian nafkah.
Seksyen 69. Nafkah yang kena dibayar di bawah perintah Mahkamah tidak boleh dipindahkan hakmiliknya.
Seksyen 70. Menuntut tunggakan nafkah.
Seksyen 71. Nafkah sementara.
Seksyen 72. Hak tempat tinggal.
Seksyen 73. Kewajipan menanggung nafkah anak.
Seksyen 74. Kuasa Mahkamah memerintahkan nafkah bagi kanak-kanak.
Seksyen 75. Kuasa bagi Mahkamah memerintahkan cagaran bagi nafkah seseorang anak.
Seksyen 76. Kuasa bagi Mahkamah mengubah perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak.
Seksyen 77. Kuasa bagi Mahkamah mengubah perjanjian penjagaan atau nafkah seseorang anak.
Seksyen 78. Menuntut tunggakan nafkah seseorang anak.
Seksyen 79. Kewajipan menanggung nafkah kanak-kanak yang diterima sebagai ahli keluarga.
Seksyen 80. Lamanya tempoh perintah bagi nafkah anak.
Seksyen 81. Kewajipan menanggung nafkah anak-anak tak sahtaraf.

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN

Hadhanah atau Penjagaan Kanak-Kanak

Seksyen 82. Orang yang berhak menjaga kanak-kanak.
Seksyen 83. Kelayakan-kelayakan yang perlu untuk penjagaan.
Seksyen 84. Bagaimana hak penjagaan hilang.
Seksyen 85. Lamanya penjagaan.
Seksyen 86. Penjagaan anak-anak tak sahtaraf.
Seksyen 87. Kuasa Mahkamah membuat perintah mengenai penjagaan.
Seksyen 88. Perintah tertakluk kepada syarat-syarat.

Penjagaan ke atas Orang dan Harta

Seksyen 89. Orang yang berhak kepada penjagaan.
Seksyen 90. Kuasa ke atas harta tak alih dan harta alih.
Seksyen 91. Pelantikan penjaga-penjaga oleh Mahkamah.
Seksyen 92. Pelantikan ibu sebagai penjaga melalui wasiat.
Seksyen 93. Penjaga bersama dengan ibu.
Seksyen 94. Perubahan kuasa penjaga harta.
Seksyen 95. Pemecatan penjaga.
Seksyen 96. Cagaran hendaklah diberi.
Seksyen 97. Had kuasa bagi penjaga yang dilantik oleh Mahkamah.
Seksyen 98. Penjaga tidak boleh memberi akuan penyelesaian mengenai harta modal.
Seksyen 99. Penjaga boleh menanggung kanak-kanak dari pendapatan.
Seksyen 100. Perintah khas mengenai harta kecil.
Seksyen 101. Permohonan untuk mendapatkan pendapat, dsb.
Seksyen 102. Perintah larangan oleh Mahkamah.
Seksyen 103. Penjaga bagi anak yatim.
Seksyen 104. Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang nasihat pegawai-pegawai kebajikan, dsb.
Seksyen 105. Kuasa Mahkamah untuk menghalang anak dibawa keluar dari Malaysia.

Relif-Relif Lain

Seksyen 106. Kuasa bagi Mahkamah membatalkan dan menahan perpindahan-perpindahan yang dimaksudkan untuk mengecewakan tuntutan-tuntutan nafkah.
Seksyen 107. Perintah tegahan.
Seksyen 108. Perintah tegahan melupuskan harta sepencarian.

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI

Seksyen 109. Pengiktirafan perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Negeri ini.
Seksyen 110. Pengiktirafan perkahwinan-perkahwinan yang dilakukan di Kedutaan-Kedutaan, dsb., di Negeri ini.

Kesahtarafan Anak

Seksyen 111. Siapakah yang dikaitkan sebagai bapa.
Seksyen 112. Kelahiran lebih empat tahun selepas pembubaran perkahwinan.
Seksyen 113. Kelahiran selepas pengakuan bahawa 'iddah telah tamat.
Seksyen 114. Persetubuhan syubhah.
Seksyen 115. Syarat-syarat bagi pengakuan yang sah.
Seksyen 116. Anggapan dari pengakuan boleh dipatahkan.
Seksyen 117. Pengakuan oleh perempuan yang sedang dalam 'iddah.
Seksyen 118. Mengakui seorang lain sebagai ibu atau bapa.
Seksyen 119. Pengakuan lain daripada sebagai anak, ibu atau bapa.
Seksyen 120. Pengakuan tidak boleh dibatalkan.

Perintah Supaya Hidup Bersama Semula

Seksyen 121. Permohonan oleh isteri yang ditinggal langsung.

Pembahagian Harta Sepencarian

Seksyen 122. Kuasa Mahkamah memerintah pembahagian harta sepencarian.

Rayuan

Seksyen 123. Rayuan.

BAHAGIAN IX - PENALTI

Seksyen 124. Poligami tanpa kebenaran Mahkamah.
Seksyen 125. Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah.
Seksyen 126. Tidak membuat laporan.
Seksyen 127. Meninggal langsung isteri.
Seksyen 128. Menganiaya isteri atau suami.
Seksyen 129. Tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri.
Seksyen 130. Isteri tidak menurut perintah.
Seksyen 131. Percubaan menjadi murtad untuk membatalkan perkahwinan.
Seksyen 132. Persetubuhan luar nikah antara orang yang bercerai.
Seksyen 133. Kecuaian dengan sengaja untuk mematuhi perintah.
Seksyen 134. Percubaan dan subahat.

BAHAGIAN X - AM

Seksyen 135. Kuasa bagi membuat kaedah-kaedah.
Seksyen 136. Pemansuhan dan kecualian.

JADUAL.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.