ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

PERMULAANSeksyen 2. Pemakaian

Kanun ini hendaklah terpakai ke atas tiap-tiap orang Islam yang mukalaf bagi apa-apa kesalahan di bawah Kanun ini yang dilakukan olehnya dalam Negeri Kelantan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.