ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN I - KESALAHAN-KESALAHAN HUDUDSeksyen 7. Hukuman kerana melakukan sariqah

Mana-mana orang yang melakukan sariqah, melainkan dalam keadaan yang dinyatakan dalam seksyen 8, hendaklah dihukum dengan hukuman hudud seperti berikut:Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.