ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN I - KESALAHAN-KESALAHAN HUDUDSeksyen 12. Zina

(1) Kecuali dalam hal wati’ syubhah yang dinyatakan dalam subseksyen (3), seseorang itu adalah melakukan zina jika dia melakukan persetubuhan dengan seorang lelaki atau seorang perempuan, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang bukan isteri atau suaminya yang sah.

(2) Bagi maksud subseksyen (1)-

(3) Wati’ syubhah ialah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan yang bukan isterinya dan persetubuhan itu dilakukan-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.