Enakmen Original

KELANTAN

ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)


Tarikh Persetujuan DiRaja :23 April 2015
Tarikh disiarkan dalam Warta :27 Ogos 2015
Tarikh mula berkuatkuasa :Belum berkuatkuasa
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa
Seksyen 2. Pemakaian
Seksyen 3. Tafsiran
Seksyen 4. Kategori kesalahan

BAHAGIAN I - KESALAHAN-KESALAHAN HUDUD

Seksyen 5. Jenis-jenis kesalahan hudud
Seksyen 6. Sariqah
Seksyen 7. Hukuman kerana melakukan sariqah
Seksyen 8. Keadaan di mana hukuman hudud sariqah tidak boleh dikenakan
Seksyen 9. Hirabah
Seksyen 10. Hukuman hirabah
Seksyen 11. Keadaan di mana hukuman potong anggota tangan dan kaki dalam kesalahan hirabah tidak boleh dikenakan
Seksyen 12. Zina
Seksyen 13. Hukuman zina
Seksyen 14. Liwat
Seksyen 15. Hukuman liwat
Seksyen 16. Membuktikan liwat
Seksyen 17. Qazaf
Seksyen 18. Hukuman qazaf
Seksyen 19. Al-li’an
Seksyen 20. Keengganan melakukan li’an
Seksyen 21. Akibat al-li’an
Seksyen 22. Syurb
Seksyen 23. Irtidad atau riddah

BAHAGIAN II - QISAS

Seksyen 24. Qisas dan diyat
Seksyen 25. Jenis-jenis kesalahan menyebabkan kematian
Seksyen 26. Qatl-al’amd
Seksyen 27. Hukuman qatl-al-‘amd
Seksyen 28. Kemaafan
Seksyen 29. Gantian kepada hukuman qisas
Seksyen 30. Qatl syibhi-al-‘amd
Seksyen 31. Hukuman qatl syibhi-al-amd
Seksyen 32. Qatl-al-khata’
Seksyen 33. Hukuman qatl-al-khata’
Seksyen 34. Menyebabkan kecederaan badan
Seksyen 35. Hukuman kerana menyebabkan kecederaan badan
Seksyen 36. Jenis-jenis kecederaan badan
Seksyen 37. Keadaan di mana hukuman qisas tidak boleh dikenakan
Seksyen 38. Akibat apabila hukuman qisas tidak dikenakan

BAHAGIAN III - KETERANGAN

Seksyen 39. Pembuktian kesalahan
Seksyen 40. Bilangan saksi
Seksyen 41. Syarat menjadi saksi
Seksyen 42. Keadaan keterangan
Seksyen 43. Menarik balik keterangan
Seksyen 44. Iqrar
Seksyen 45. Menarik balik iqrar
Seksyen 46. Keterangan qarinah
Seksyen 47. Takzir sebagai ganti hukuman hudud apabila keterangan tidak memenuhi syarat untuk membuktikan kesalahan hudud

BAHAGIAN IV - PELAKSANAAN HUKUMAN

Seksyen 48. Hukuman hudud tidak boleh diubah
Seksyen 49. Pengesahan hukuman sebelum pelaksanaan
Seksyen 50. Pemeriksaan pegawai perubatan sebelum dilaksanakan hukuman
Seksyen 51. Pelaksanaan beberapa hukuman
Seksyen 52. Pelaksanaan hukuman potong tangan dan kaki
Seksyen 53. Pelaksanaan hukuman sebat
Seksyen 54. Penangguhan hukuman rejam bagi perempuan hamil dan menyusukan anak
Seksyen 55. Hukuman sebat ke atas perempuan hamil

BAHAGIAN V - AM

Seksyen 56. Persubahatan dan komplot
Seksyen 57. Niat bersama
Seksyen 58. Sariqah berkumpulan
Seksyen 59. Cubaan melakukan kesalahan
Seksyen 60. Prosiding di bawah Kanun Keseksaan tidak boleh diambil
Seksyen 61. Pemakaian hukum syarak dalam tafsiran
Seksyen 62. Kaedah-kaedah

BAHAGIAN VII - MAHKAMAH

Seksyen 63. Mahkamah Bicara Syariah Khas dan Mahkamah Rayuan Syariah Khas
Seksyen 64. Mahkamah Bicara Syariah Khas dan Mahkamah Rayuan Syariah Khas adalah tambahan kepada Mahkamah-Mahkamah Syariah
Seksyen 65. Pemakaian Enakmen Tatacara Jenayah Syariah 2002
Seksyen 66. Mahkamah Bicara Syariah Khas
Seksyen 67. Mahkamah Rayuan Syariah Khas
Seksyen 68. Kelayakan untuk menjadi Hakim
Seksyen 69. Pelantikan Hakim
Seksyen 70. Pemegangan jawatan
Seksyen 71. Gaji, elaun dan keistimewaan lain Hakim

JADUAL I
JADUAL II
JADUAL III
JADUAL IV
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.