Enakmen Original


KELANTAN

ENAKMEN 8 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002


Tarikh Persetujuan DiRaja :24 November 2002
Tarikh disiarkan dalam Warta :19 Disember 2002
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Oktober 2003 [Kn. P.U. 28/2003]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk Panjang dan Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Perbicaraan kesalahan oleh Mahkamah.

BAHAGIAN II - PERUNTUKAN AM TENTANG MAHKAMAH JENAYAH

Seksyen 4. Mahkamah.
Seksyen 5. Mahkamah hendaklah terbuka.
Seksyen 6. Orang ramai tidak boleh hadir dalam hal tertentu.
Seksyen 7. Bidang kuasa jenayah Hakim.

BAHAGIAN III - PERUNTUKAN AM YANG LAIN

BAB 1 - DARIHAL MAKLUMAT KEPADA HAKIM DAN PEGAWAI PENGUATKUASA AGAMA

Seksyen 8. Bila orang awam hendaklah membantu Hakim, dll.
Seksyen 9. Orang awam hendaklah memberikan maklumat tentang perkara tertentu.

BAB 2 - DARIHAL MENANGKAP, MELARIKAN DIRI DAN MENANGKAP SEMULA

Seksyen 10. Penangkapan: bagaimana dibuat.
Seksyen 11. Menggeledah tempat yang dimasuki oleh orang yang hendak ditangkap.
Seksyen 12. Memeriksa orang di tempat yang digeledah menurut waran.
Seksyen 13. Kuasa untuk memecah buka mana-mana tempat bagi maksud pembebasan.
Seksyen 14. Tidak boleh dikenakan sekatan yang tak perlu dan cara memeriksa seseorang.
Seksyen 15. Memeriksa orang yang ditangkap.
Seksyen 16. Kuasa untuk menyita senjata berbahaya.
Seksyen 17. Memeriksa orang untuk mendapatkan nama dan alamat.
Seksyen 18. Menangkap tanpa waran.
Seksyen 19. Enggan memberikan nama dan kediaman.
Seksyen 20. Orang yang ditangkap oleh Pegawai Masjid: bagaimana hendak diperlakukan.
Seksyen 21. Memburu pesalah.
Seksyen 22. Bagaimana orang yang ditangkap hendaklah diperlakukan dan penahanan yang melebihi dua puluh empat jam.
Seksyen 23. Melepaskan orang yang ditangkap.
Seksyen 24. Kesalahan yang dilakukan di hadapan Hakim.
Seksyen 25. Penangkapan oleh atau di hadapan Hakim.
Seksyen 26. Kuasa untuk memburu dan menangkap semula.
Seksyen 27. Peruntukan seksyen 11 dan 13 hendaklah terpakai bagi penangkapan di bawah seksyen 26.

BAB 3 - DARIHAL PROSES UNTUK MEMAKSA KEHADIRAN

Saman

Seksyen 28. Bentuk saman dan penyampaian.
Seksyen 29. Saman: bagaimana disampaikan.
Seksyen 30. Tatacara bila penyampaian diri tidak dapat dilaksanakan.
Seksyen 31. Bukti penyampaian.

Waran Tangkap

Seksyen 32. Bentuk waran tangkap.
Seksyen 33. Mahkamah boleh mengarahkan jaminan yang hendak diambil melalui pengendorsan di atas waran.
Seksyen 34. Waran: kepada siapa diarahkan.
Seksyen 35. Pemberitahuan tentang isi waran.
Seksyen 36. Orang yang ditangkap hendaklah dibawa ke hadapan Mahkamah tanpa kelengahan.
Seksyen 37. Tatacara tentang penangkapan orang yang terhadapnya waran dikeluarkan.

Kaedah-kaedah lain mengenai Saman Kehadiran dan Waran Tangkap

Seksyen 38. Pengeluaran waran sebagai ganti atau tambahan kepada saman.
Seksyen 39. Saman kehadiran dan waran tangkap boleh dilaksanakan di mana-mana bahagian di Malaysia.
Seksyen 40. Kuasa untuk mengambil bon kehadiran.
Seksyen 41. Penangkapan kerana pelanggaran bon kehadiran.

BAB 4 - DARIHAL PROSES UNTUK MEMAKSA PENGEMUKAAN DOKUMEN DAN HARTA ALIH YANG LAIN DAN BAGI PENEMUAN ORANG YANG DIKURUNG DENGAN SALAH

Seksyen 42. Saman untuk mengemukakan dokumen atau benda lain.
Seksyen 43. Peruntukan seksyen 28 hingga 31 hendaklah terpakai.

Waran Geledah

Seksyen 44. Bila waran geledah boleh dikeluarkan.
Seksyen 45. Kuasa untuk membataskan waran geledah.
Seksyen 46. Hakim boleh mengeluarkan waran yang memberi kuasa menggeledah untuk mencari keterangan mengenai kesalahan.
Seksyen 47. Bentuk waran geledah.
Seksyen 48. Menggeledah untuk mencari orang yang dikurung dengan salah.
Seksyen 49. Orang yang menjaga tempat tertutup hendaklah membenarkan penggeledahan.
Seksyen 50. Hakim yang mengeluarkan waran geledah boleh hadir ketika ia dilaksanakan.
Seksyen 51. Hakim boleh mengarahkan penggeledahan di hadapannya.
Seksyen 52. Senarai segala benda yang disita hendaklah dibuat dan ditandatangani.
Seksyen 53. Penghuni hendaklah hadir ketika penggeledahan.

BAHAGIAN IV - MAKLUMAT KEPADA PEGAWAI PENGUATKUASA AGAMA DAN KUASA MEREKA UNTUK MENYIASAT

Seksyen 54. Maklumat.
Seksyen 55. Tatacara.
Seksyen 56. Penerimaan salinan diperakui akan maklumat sebagai keterangan.
Seksyen 57. Tatacara jika kesalahan boleh tangkap disyaki.
Seksyen 58. Kuasa untuk menghendaki kehadiran saksi.
Seksyen 59. Pemeriksaan saksi oleh Pegawai Penguatkuasa Agama.
Seksyen 60. Pernyataan kepada Pegawai Penguatkuasa Agama tidak boleh diterima sebagai keterangan.
Seksyen 61. Tiada dorongan boleh diberikan.
Seksyen 62. Kuasa untuk merekodkan pernyataan dan pengakuan salah.
Seksyen 63. Penggeledahan oleh Pegawai Penguatkuasa Agama.
Seksyen 64. Pegawai Penguatkuasa Agama boleh menghendaki bon kehadiran pengadu dan saksi.
Seksyen 65. Buku harian mengenai prosiding dalam penyiasatan.
Seksyen 66. Laporan Pegawai Penguatkuasa Agama.

BAHAGIAN V - PROSIDING DALAM PENDAKWAAN

BAB 1 - DARIHAL BIDANG KUASA MAHKAMAH DALAM PERBICARAAN

Seksyen 67. Tempat biasa bagi perbicaraan.
Seksyen 68. Tertuduh boleh dibicarakan di tempat di mana perbuatan dilakukan atau di mana akibat berikutan.
Seksyen 69. Tempat perbicaraan jika perbuatan menjadi suatu kesalahan oleh sebab hubungan dengan kesalahan lain.
Seksyen 70. Jika tempat kejadian kesalahan tak dapat ditentukan.
Seksyen 71. Apabila timbul keraguan, Ketua Hakim Syarie hendaklah membuat keputusan.

Syarat yang Dikehendaki bagi Memulakan Prosiding

Seksyen 72. Hakim mengambil perhatian tentang kesalahan.
Seksyen 73. Keizinan untuk mendakwa daripada Ketua Pendakwa Syarie.

BAB 2 - DARIHAL ADUAN KEPADA HAKIM

Seksyen 74. Pemeriksaan pengadu.
Seksyen 75. Penangguhan pengeluaran proses.
Seksyen 76. Menolak aduan.
Seksyen 77. Pengeluaran proses.

BAB 3 - DARIHAL PERTUDUHAN

Seksyen 78. Bentuk pertuduhan.
Seksyen 79. Butir-butir tentang waktu, tempat dan orang.
Seksyen 80. Bila cara melakukan kesalahan mesti dinyatakan.
Seksyen 81. Pengertian perkataan yang digunakan dalam pertuduhan untuk memperihalkan kesalahan.
Seksyen 82. Kesan kesilapan.
Seksyen 83. Mahkamah boleh meminda atau menambah pertuduhan.
Seksyen 84. Bila perbicaraan boleh diteruskan serta-merta selepas pindaan atau penambahan.
Seksyen 85. Bila perbicaraan baru boleh diarahkan atau perbicaraan ditangguhkan.
Seksyen 86. Menggantung prosiding jika pendakwaan kesalahan dalam pertuduhan yang dipinda menghendaki keizinan terlebih dahulu.
Seksyen 87. Memanggil semula saksi apabila pertuduhan dipinda atau ditambah.
Seksyen 88. Pertuduhan yang berasingan bagi kesalahan yang berlainan.
Seksyen 89. Tiga kesalahan yang sama jenisnya dalam tempoh dua belas bulan boleh dipertuduh bersama.
Seksyen 90. Perbicaraan bagi lebih daripada satu kesalahan.
Seksyen 91. Jika diragui kesalahan apakah yang telah dilakukan.
Seksyen 92. Bila seseorang yang dipertuduh atas satu kesalahan boleh disabitkan atas kesalahan lain.
Seksyen 93. Orang yang dipertuduh atas suatu kesalahan boleh disabitkan kerana cuba melakukan kesalahan.
Seksyen 94. Apabila kesalahan yang terbukti dimasukkan dalam kesalahan yang dipertuduh.
Seksyen 95. Bila orang boleh dipertuduh bersesama.

BAB 4 - DARIHAL PERBICARAAN

Seksyen 96. Tatacara dalam perbicaraan.
Seksyen 97. Kuasa untuk melepaskan dengan syarat atau tanpa syarat.
Seksyen 98. Ucapan.
Seksyen 99. Kuasa untuk mengaward pampasan.
Seksyen 100. Butir-butir hendaklah direkodkan.
Seksyen 101. Pemindahan kes.

BAB 5 - PERUNTUKAN AM TENTANG PERBICARAAN

Seksyen 102. Tatacara jika terdapat sabitan terdahulu.
Seksyen 103. Pendakwa bolehlah berhenti daripada mendakwa selanjutnya pada mana-mana peringkat.
Seksyen 104. Hak tertuduh untuk dibela.
Seksyen 105. Mahkamah boleh mengemukakan soalan kepada tertuduh.
Seksyen 106. Kes bagi pihak pendakwa hendaklah diterangkan oleh Mahkamah kepada tertuduh yang tak dibela.
Seksyen 107. Kuasa menangguhkan atau menunda perbicaraan.
Seksyen 108. Bertukar Hakim semasa pendengaran.
Seksyen 109. Menahan pesalah yang hadir di Mahkamah.
Seksyen 110. Hari kelepasan mingguan atau am.

BAB 6 - DARIHAL CARA MENGAMBIL DAN MEREKODKAN KETERANGAN DALAM PERBICARAAN

Seksyen 111. Keterangan hendaklah diambil di hadapan tertuduh.
Seksyen 112. Merekodkan keterangan.
Seksyen 113. Rekod dalam semua kes.
Seksyen 114. Cara merekodkan keterangan.
Seksyen 115. Menterjemahkan keterangan kepada tertuduh.
Seksyen 116. Pemerhatian tentang tingkah laku saksi.
Seksyen 117. Orang lain boleh diberi kuasa mengambil nota keterangan.

BAB 7 - DARIHAL PENGHAKIMAN

Seksyen 118. Cara menyampaikan penghakiman.
Seksyen 119. Penghakiman hendaklah dijelaskan kepada tertuduh dan salinan dibekalkan.
Seksyen 120. Penghakiman hendaklah difailkan bersama dengan rekod.

BAB 8 - DARIHAL HUKUMAN DAN PELAKSANAANNYA

Seksyen 121. Peruntukan tentang pelaksanaan hukuman pemenjaraan.
Seksyen 122. Peruntukan tentang hukuman denda.
Seksyen 123. Penggantungan pelaksanaan dalam kes tertentu.
Seksyen 124. Siapa yang boleh mengeluarkan waran.
Seksyen 125. Hukuman sebat.
Seksyen 126. Masa melaksanakan hukuman sebat.
Seksyen 127. Bermulanya hukuman pemenjaraan ke atas banduan yang telah sedia menjalani hukuman pemenjaraan.
Seksyen 128. Pesalah muda.
Seksyen 129. Pesalah kali pertama.
Seksyen 130. Syarat bon.
Seksyen 131. Pengembalian waran.

BAB 9 - DARIHAL PENGGANTUNGAN, PEREMITAN DAN PERINGANAN HUKUMAN

Seksyen 132. Kuasa untuk menggantung atau meremitkan hukuman.
Seksyen 133. Kuasa untuk meringankan hukuman.

BAB 10 - DARIHAL PEMBEBASAN ATAU SABITAN TERDAHULU

Seksyen 134. Orang yang telah disabitkan atau dibebaskan tidak boleh dibicarakan semula bagi kesalahan yang sama.
Seksyen 135. Alasan pembebasan atau sabitan terdahulu.

BAHAGIAN VI - DARIHAL RAYUAN DAN PENYEMAKAN

BAB 1 - DARIHAL RAYUAN KEPADA MAHKAMAH TINGGI SYARIAH

Seksyen 136. Apabila akuan bersalah menghadkan hak rayuan.
Seksyen 137. Rayuan terhadap pembebasan.
Seksyen 138. Tatacara rayuan.
Seksyen 139. Penghantaran rekod rayuan.
Seksyen 140. Rayuan yang dibenarkan secara khas dalam kes tertentu.
Seksyen 141. Penggantungan pelaksanaan sementara menanti rayuan.
Seksyen 142. Menetapkan rayuan dalam senarai.
Seksyen 143. Tatacara pada pendengaran.
Seksyen 144. Ketakhadiran responden.
Seksyen 145. Menangkap reponden dalam kes-kes tertentu.
Seksyen 146. Keputusan mengenai rayuan.
Seksyen 147. Perintah untuk mengambil keterangan lanjut.
Seksyen 148. Penghakiman.
Seksyen 149. Perakuan dan akibat penghakiman.
Seksyen 150. Kematian pihak kepada rayuan.
Seksyen 151. Kos.

BAB 2 - DARIHAL RAYUAN KEPADA MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

Seksyen 152. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 153. Notis rayuan.
Seksyen 154. Rekod prosiding.
Seksyen 155. Petisyen rayuan.
Seksyen 156. Tatacara jika perayu di dalam penjara.
Seksyen 157. Penghantaran rekod kepada Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 158. Rayuan selepas tamat tempoh dan kecacatan formal.
Seksyen 159. Apabila rayuan dibuat terhadap pembebasan, tertuduh boleh ditangkap.
Seksyen 160. Rayuan tidak boleh berkuat kuasa sebagai penggantungan pelaksanaan.
Seksyen 161. Notis mengenai masa dan tempat pendengaran.
Seksyen 162. Kuasa Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 163. Keterangan tambahan.
Seksyen 164. Penghakiman.
Seksyen 165. Penghakiman atau perintah hendaklah dimaklumkan kepada Mahkamah perbicaraan.
Seksyen 166. Persoalan yang dikhaskan untuk Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 167. Rujukan kepada Mahkamah Rayuan Syariah atas rayuan daripada Mahkamah Rendah Syariah.

BAB 3 - DARIHAL PENYEMAKAN

Seksyen 168. Kuasa untuk menyemak.
Seksyen 169. Kuasa untuk memerintahkan siasatan lanjut.
Seksyen 170. Kuasa untuk penyemakan.
Seksyen 171. Mendengar pihak-pihak semasa penyemakan.
Seksyen 172. Perintah apabila kes disemak.

BAB 4 - PROSIDING DALAM KES KESALAHAN TERTENTU YANG MENYENTUH PENTADBIRAN KEADILAN

Seksyen 173. Tatacara tentang kesalahan yang dilakukan di Mahkamah.
Seksyen 174. Rekod fakta yang mewujudkan kesalahan.
Seksyen 175. Tatacara alternatif.
Seksyen 176. Kuasa untuk meremitkan hukuman.
Seksyen 177. Keengganan untuk memberikan keterangan.
Seksyen 178. Rayuan.
Seksyen 179. Hakim tidak boleh membicarakan kesalahan tertentu yang dilakukan di hadapannya.

BAHAGIAN VII - PERUNTUKAN TAMBAHAN

BAB 1 - ORANG TAK SEMPURNA AKAL

Seksyen 180. Tatacara jika tertuduh disyaki tak sempurna akal.

BAB 2 - PENDAKWAAN

Seksyen 181. Ketua Pendakwa Syarie.
Seksyen 182. Ketua Pendakwa Syarie hendaklah hadir sendiri.
Seksyen 183. Pendakwaan.
Seksyen 184. Menggunakan khidmat Peguam Syarie.

BAB 3 - DARIHAL JAMINAN

Seksyen 185. Bila seseorang boleh dilepaskan atas jaminan.
Seksyen 186. Amaun bon.
Seksyen 187. Bon hendaklah disempurnakan.
Seksyen 188. Bila orang hendaklah dilepaskan.
Seksyen 189. Bila waran tangkap boleh dikeluarkan terhadap orang yang dijamin.
Seksyen 190. Penjamin boleh memohon supaya bon dilepaskan.
Seksyen 191. Rayuan.

BAB 4 - PERUNTUKAN KHAS YANG BERHUBUNGAN DENGAN KETERANGAN

Seksyen 192. Tatacara apabila orang yang dapat memberikan keterangan material sakit tenat.
Seksyen 193. Jika orang yang terikat untuk memberikan keterangan berniat untuk meninggalkan Malaysia.
Seksyen 194. Laporan orang tertentu.
Seksyen 195. Bagaimana sabitan atau pembebasan terdahulu boleh dibuktikan.
Seksyen 196. Rekod keterangan semasa ketakhadiran tertuduh.
Seksyen 197. Notis hendaklah diberikan bagi pembelaan alibi.

BAB 5 - PERUNTUKAN TENTANG BON

Seksyen 198. Deposit sebagai ganti bon.
Seksyen 199. Tatacara mengenai pelucuthakan bon.
Seksyen 200. Rayuan terhadap perintah.

BAB 6 - DARIHAL PELUPUSAN BARANG KES DAN HARTA YANG MENJADI PERKARA KESALAHAN

Seksyen 201. Mahkamah hendaklah menimbangkan cara melupuskan barang kes.
Seksyen 202. Perintah bagi pelupusan harta yang mengenainya kesalahan telah dilakukan.

BAB 7 - DARIHAL PEMINDAHAN KES JENAYAH

Seksyen 203. Kuasa Hakim Mahkamah Tinggi Syariah untuk memindahkan kes.
Seksyen 204. Permohonan untuk mendapatkan pemindahan hendaklah disokong dengan affidavit.

BAB 8 - DARIHAL KETAKTERATURAN PROSIDING

Seksyen 205. Prosiding di tempat yang salah, dsb.
Seksyen 206. Peninggalan membentuk pertuduhan.
Seksyen 207. Ketakteraturan tidak membatalkan prosiding.

BAHAGIAN VIII - AM

Seksyen 208. Takrif.
Seksyen 209. Perlindungan pegawai.
Seksyen 210. Penghinaan Mahkamah.
Seksyen 211. Maklumat, keterangan atau pengakuan palsu.
Seksyen 212. Pegawai agama yang mengingkari arahan undang-undang dengan niat hendak menyebabkan bencana kepada mana-mana orang.
Seksyen 213. Tidak mengemukakan, dsb. dokumen kepada pegawai agama oleh seseorang yang terikat di sisi undang-undang untuk mengemukakan, dsb. dokumen itu.
Seksyen 214. Enggan mengangkat sumpah apabila dikehendaki dengan sewajarnya oleh pegawai agama supaya mengangkat sumpah.
Seksyen 215. Enggan menjawab soalan pegawai agama yang diberi kuasa untuk menyoal.
Seksyen 216. Enggan menandatangani pernyataan.
Seksyen 217. Dengan sengaja menghina atau mengganggu pegawai agama yang sedang bersidang dalam mana-mana peringkat prosiding kehakiman.
Seksyen 218. Afidavit bersumpah.
Seksyen 219. Kuasa Mahkamah untuk memanggil dan memeriksa orang.
Seksyen 220. Perintah bagi pembayaran pampasan.
Seksyen 221. Peruntukan tentang pampasan.
Seksyen 222. Salinan prosiding.
Seksyen 223. Orang yang dilepaskan atas jaminan hendaklah memberikan alamat untuk penyampaian.
Seksyen 224. Pampasan jika tuduhan tak berasas.
Seksyen 225. Hakim tidak boleh bertindak jika mempunyai kepentingan.
Seksyen 226. Keterangan.
Seksyen 227. Borang.
Seksyen 228. Penggunaan denda.
Seksyen 229. Kaedah-kaedah.
Seksyen 230. Hukum Syarak.
Seksyen 231. Pemansuhan.

JADUAL. PERTAMA
JADUAL KEDUA
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.