ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN II - QISASSeksyen 33. Hukuman qatl-al-khata’

Mana-mana orang yang melakukan qatl-al-khata’ hendaklah membayar diyat kepada wali mangsa kesalahan itu dan boleh dikenakan hukuman takzir dengan dipenjarakan bagi suatu tempoh yang tidak melebihi sepuluh tahun untuk menjadikan pesalah itu sedar dan sesal.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.