ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN VII - MAHKAMAHSeksyen 63. Mahkamah Bicara Syariah Khas dan Mahkamah Rayuan Syariah Khas

(1) Hendaklah ditubuhkan Mahkamah Bicara Syariah Khas dan Mahkamah Rayuan Syariah Khas.

(2) Mahkamah Bicara Syariah Khas hendaklah mempunyai bidang kuasa membicarakan kesalahan-kesalahan di bawah Kanun ini.

(3) Mahkamah Rayuan Syariah Khas hendaklah mempunyai bidang kuasa mendengar rayuan mengenai apa-apa keputusan Mahkamah Bicara Syariah Khas.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.