ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN I - KESALAHAN-KESALAHAN HUDUDSeksyen 16. Membuktikan liwat

Kesalahan liwat hendaklah dibuktikan dengan cara yang sama sebagaimana yang dikehendaki untuk membuktikan zina.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.