Enakmen Original


KELANTAN

ENAKMEN 5 TAHUN 1984
ENAKMEN ACARA SIVIL SYARIAH 1984


Tarikh Persetujuan DiRaja :17 Disember 1984
Tarikh disiarkan dalam Warta :31 Januari 1985
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Disember 1991 [Kn. P.U. 29/91]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah.

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan tarikh mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Pemakaian.

BAHAGIAN II - KESAN DARIPADA KETAKPATUHAN

Seksyen 4. Ketakpatuhan dengan Enakmen ini.
Seksyen 5. Permohonan untuk mengenepikan luar aturan.

BAHAGIAN III - BENTUK PROSIDING

Seksyen 6. Saiz dan format.
Seksyen 7. Bahasa.
Seksyen 8. Tajuk dan nota kaki.
Seksyen 9. Penolakan.

BAHAGIAN IV - PIHAK-PIHAK

Seksyen 10. Takrif.
Seksyen 11. Menukar pihak-pihak.
Seksyen 12. Perintah perwakilan.
Seksyen 13. Wakil.
Seksyen 14. Pindaan dan penyampaian.
Seksyen 15. Kanak-kanak belum cukup umur.
Seksyen 16. Orang tak siuman.
Seksyen 17. Persetujuan bagi pihak orang yang tidak berkeupayaan.
Seksyen 18. Peruntukan am mengenai ketidakupayaan.
Seksyen 19. Prosiding luar aturan.
Seksyen 20. Pemecatan.
Seksyen 21. Plaintif belum cukup umur mencapai dewasa.
Seksyen 22. Defendan belum cukup umur mencapai dewasa.
Seksyen 23. Pemberhentian tindakan.
Seksyen 24. Penurunan kepentingan.
Seksyen 25. Remedi kerana kemungkiran.
Seksyen 26. Penyampaian.

BAHAGIAN V - SAMAN

Seksyen 27. Borang saman.
Seksyen 28. Salinan saman.
Seksyen 29. Pengeluaran dan penyampaian.
Seksyen 30. Masa penyampaian.
Seksyen 31. kehilangan saman.

BAHAGIAN VI - PEGUAM

Seksyen 32. Memorandum Retainer peguam.
Seksyen 33. Penyampaian kepada peguam.
Seksyen 34. Penukaran peguam.
Seksyen 35. Melepaskan peguam.
Seksyen 36. Pelepasan atas permohonan peguam.
Seksyen 37. Kematian.
Seksyen 38. Memberhentikan peguam enggan menandatangani memorandum.

BAHAGIAN VII - PENYAMPAIAN

Seksyen 39. Alamat penyampaian.
Seksyen 40. Cara penyampaian.
Seksyen 41. Ketidakterimaan.
Seksyen 42. Penyampaian kepada peguam.
Seksyen 43. Penyampaian di alamat penyampaian.
Seksyen 44. Tarikh pengembalian saman.
Seksyen 45. Tarikh pengembalian, prosiding lain.
Seksyen 46. Tempat dan masa.
Seksyen 47. Kes-kes tertentu.
Seksyen 48. Penyampaian ganti.
Seksyen 49. Bukti penyampaian.
Seksyen 50. Perubahan perintah.

BAHAGIAN VIII - PENYAMPAIAN DI LUAR BIDANG KUASA

Seksyen 51. Bila dibenarkan.
Seksyen 52. Bentuk perintah.
Seksyen 53. Penyampaian di Negeri lain dalam Persekutuan.
Seksyen 54. Perubahan perintah.

BAHAGIAN IX - PLIDING

Seksyen 55. Pernyataan tuntutan.
Seksyen 56. Pembelaan.
Seksyen 57. Bentuk pembelaan.
Seksyen 58. Tuntutan balas.
Seksyen 59. Pembelaan terhadap tuntutan balas.
Seksyen 60. Keingkaran pliding.
Seksyen 61. Tawaran.
Seksyen 62. Jawapan.
Seksyen 63. Penolakan dan pindaan.
Seksyen 64. Butiran.

BAHAGIAN X - BAYARAN KEPADA MAHKAMAH

Seksyen 65. Bayaran masuk.
Seksyen 66. Bayaran keluar.
Seksyen 67. Perintah untuk bayaran keluar.
Seksyen 68. Kos.
Seksyen 69. Relief lain.
Seksyen 70. Beberapa orang defendan.
Seksyen 71. Tawaran.
Seksyen 72. Tuntutan balas.

BAHAGIAN XI - PERMOHONAN

Seksyen 73. Borang.
Seksyen 74. Permohonan lisan.
Seksyen 75. Semasa perbicaraan.
Seksyen 76. Perbicaraan.
Seksyen 77. Terma-terma.
Seksyen 78. Keterangan.
Seksyen 79. Perintah sentara.

BAHAGIAN XII - DISKOVERI

Seksyen 80. Diskoveri dokumen dan fakta-fakta.
Seksyen 81. Pemeriksaan dokumen.
Seksyen 82. Keistimewaan.

BAHAGIAN XIII - PINDAAN

Seksyen 83. Pliding.
Seksyen 84. Prosiding cacat.
Seksyen 85. Acara.
Seksyen 86. Ketinggalan.

BAHAGIAN XIV - PEMINDAHAN PROSIDING

Seksyen 87. Acara.
Seksyen 88. Acara prosiding yang dipindahkan.
Seksyen 89. Perbelanjaan pemindahan.
Seksyen 90. Pemindahan kepada dan daripada Mahkamah Qadhi lain.

BAHAGIAN XV - TARIKBALIK DAN PENYELESAIAN

Seksyen 91. Tarikbalik tuntutan.
Seksyen 92. Kos.
Seksyen 93. Kesan ke atas prosiding di masa depan.
Seksyen 94. Penggantungan.
Seksyen 95. Tarikbalik pembelaan.
Seksyen 96. Penyelesaian.

BAHAGIAN XVI - SAPINA

Seksyen 97. Permohonan dan borang.
Seksyen 98. Dokumen.
Seksyen 99. Rekod Mahkamah.
Seksyen 100. Tarikh kembalikan.
Seksyen 101. Tawaran perbelanjaan.
Seksyen 102. Penyampaian.
Seksyen 103. Banduan.
Seksyen 104. Kehadiran saksi.
Seksyen 105. Kegagalan menghadiri.
Seksyen 106. Menghina Mahkamah.
Seksyen 107. Hadirin dalam Mahkamah.

BAHAGIAN XVII - AFIDAVIT

Seksyen 108. Di hadapan siapa bersumpah.
Seksyen 109. Borang-borang.
Seksyen 110. Afidavit luar aturan.
Seksyen 111. Ekshibit.
Seksyen 112. Penolakan.
Seksyen 113. Pindaan.
Seksyen 114. Memfailkan.
Seksyen 115. Soalbalas.

BAHAGIAN XVIII - PERBICARAAN

Seksyen 116. Perbicaraan dalam Mahkamah.
Seksyen 117. Kehadiran.
Seksyen 118. Ketidakhadiran pihak-pihak.
Seksyen 119. Tindakan tidak dibela.
Seksyen 120. Tuntutan balas.
Seksyen 121. Tuntutan bersaling.
Seksyen 122. Nota keterangan.
Seksyen 123. Dokumen.
Seksyen 124. Hujah.
Seksyen 125. Perbicaraan belum selesai.
Seksyen 126. Penangguhan.

BAHAGIAN XIX - PENGHAKIMAN DAN PERINTAH

Seksyen 127. Membaca penghakiman.
Seksyen 128. Penghakiman atas persetujuan.
Seksyen 129. Penentuan penghakiman atau perintah.
Seksyen 130. Ansuran, bila mesti dijelaskan.
Seksyen 131. Perintah ansuran.
Seksyen 132. Penyampaian perintah.
Seksyen 133. Tarikh penghakiman atau perintah.
Seksyen 134. Peruntukan-peruntukan tambahan.

BAHAGIAN XX - PERLAKSANAAN

Seksyen 135. Takrif.
Seksyen 136. Kewajipan mematuhi.
Seksyen 137. Kebenaran perlaksanaan.
Seksyen 138. Mengeluarkan perintah perlaksanaan.
Seksyen 139. Tempoh perintah.
Seksyen 140. Perkara-perkara diliputi oleh perintah.
Seksyen 141. Penyelesaian.
Seksyen 142. Jenis-jenis perlaksanaan.
Seksyen 143. Permohonan perlaksanaan.
Seksyen 144. Penyitaan dan penjualan.
Seksyen 145. Garnisan.
Seksyen 146. Kumpulan wang dalam Mahkamah.
Seksyen 147. Penyitaan dan penyerahan.
Seksyen 148. Deposit perbelanjaan.
Seksyen 149. Masa penyerahan.
Seksyen 150. Memasuki premis.
Seksyen 151. Resit.
Seksyen 152. Penggunaan hasil.
Seksyen 153. Perbelanjaan.
Seksyen 154. Penyata kepada perintah.
Seksyen 155. Inventori.
Seksyen 156. Arahan khas.
Seksyen 157. Penyampaian kepada belif.
Seksyen 158. Pembayaran keluar.
Seksyen 159. Penjualan.
Seksyen 160. Memenjarakan.
Seksyen 161. Penggantungan perlaksanaan.
Seksyen 162. Pemakaian.

BAHAGIAN XXI - PEMBAHAGIAN KADAR

Seksyen 163. Hasil jualan dibahagi secara kadar di antara penghutang penghakiman.
Seksyen 164. Acara mendapat perintah tahanan kemudian, dll.
Seksyen 165. Harta yang ditahan oleh perintah atau penghakiman oleh berbagai Mahkamah.

BAHAGIAN XXII - SAMAN PENGHUTANG PENGHAKIMAN, WARAN TANGKAP, DLL

Seksyen 166. Saman penghutang penghakiman.
Seksyen 167. Waran tangkap.
Seksyen 168. Notis hukuman.
Seksyen 169. Deposit sebelum perintah memenjara.
Seksyen 170. Tangkapan penghutang penghakiman.
Seksyen 171. Tangkapan sebelum penghakiman.
Seksyen 172. Penyampaian permohonan.
Seksyen 173. Permohonan tahan harta tak alih.
Seksyen 174. Deposit mengenai penahanan.
Seksyen 175. Acara penyitaan.
Seksyen 176. Tuntutan oleh pihak ketiga.
Seksyen 177. Tarikh perintah tangkap.
Seksyen 178. Pelepasan perintah.
Seksyen 179. Askar.
Seksyen 180. Tangkap oleh Mahkamah lain.

BAHAGIAN XXIII - PERLAKSANAAN OLEH MAHKAMAH-MAHKAMAH LAIN

Seksyen 181. Takrif.
Seksyen 182. Perlaksanaan oleh Mahkamah Qadhi.
Seksyen 183. Perlaksanaan oleh Mahkamah Bawahan.

BAHAGIAN XXIV - PERINTAH SEMENTARA MENGENAI HARTA

Seksyen 184. Perintah perlindungan.

BAHAGIAN XXV - PROSIDING BANTAHAN

Seksyen 185. Takrif.
Seksyen 186. Bantahan.
Seksyen 187. Bailif tidak boleh dijual.
Seksyen 188. Pelepasan harta.
Seksyen 189. Perbicaraan.
Seksyen 190. Nilaian.
Seksyen 191. Penyampaian kepada bailif.
Seksyen 192. Di mana dibenarkan.
Seksyen 193. Prosidur.
Seksyen 194. Perbicaraan.
Seksyen 195. Pihak-pihak tak hadir.
Seksyen 196. Kos dan jualan.

BAHAGIAN XXVII - DISTRES

Seksyen 197. Borang permohonan.
Seksyen 198. Waran distres.
Seksyen 199. Kuasa bailif.

BAHAGIAN XXVIII - WASI DAN PENTADBIR

Seksyen 200. Takrif.
Seksyen 201. Kos plaintif.
Seksyen 202. Penghakiman terhadap harta pesaka.
Seksyen 203. Penghakiman de bonis futuris.
Seksyen 204. Borang perintah.

BAHAGIAN XXIX - KUASA PENDAFTAR DAN KADI

Seksyen 205. Kuasa.
Seksyen 206. Kuasa Qadhi dalam Mahkamah terbuka.
Seksyen 207. Kuasa Qadhi.
Seksyen 208. Rujukan dan perubahan perintah.

BAHAGIAN XXX - WANG, KUMPULAN WANG YANG DILABURKAN DAN HARTA DALAM MAHKAMAH

Seksyen 209. Akaun bank Mahkamah.
Seksyen 210. Bayaran masuk.
Seksyen 211. Bayaran kepada bank.
Seksyen 212. Notis kepada yang berhak.
Seksyen 213. Wang yang tak dituntut.
Seksyen 214. Pembayaran keluar.
Seksyen 215. Cara pembayaran.
Seksyen 216. Peremitan melalui pos.
Seksyen 217. Pelaburan.
Seksyen 218. Buku akaun.
Seksyen 219. Kos perkhidmatan.
Seksyen 220. Kumpulan Wang tak dituntut.
Seksyen 221. Harta lain.

BAHAGIAN XXXI - KOS, ELAUN DAN FEE MAHKAMAH

Seksyen 222. Kos mengikut budibicara.
Seksyen 223. Taksiran.
Seksyen 224. Jaminan untuk kos.
Seksyen 225. Jurubahasa khas.
Seksyen 226. Pelan, dll.
Seksyen 227. Saksi.
Seksyen 228. Saksi pakar.
Seksyen 229. Elaun saraan dan perjalanan.
Seksyen 230. Pembahagian.
Seksyen 231. Pekerja laut.
Seksyen 232. Fee Mahkamah.
Seksyen 233. Folio.
Seksyen 234. Prosiding oleh Mahkamah.

BAHAGIAN XXXII - MENGHINA MAHKAMAH

Seksyen 235. Notis menunjukkan sebab.
Seksyen 236. Pelaksanaan.
Seksyen 237. Menggugurkan perintah.
Seksyen 238. Penghinaan oleh perbadanan.
Seksyen 239. Prosiding tanpa kebenaran.

BAHAGIAN XXXIII - RAYUAN KEPADA MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

Seksyen 240. Takrif.
Seksyen 241. Notis rayuan.
Seksyen 242. Rekod rayuan.
Seksyen 243. Penggantungan perlaksanaan menunggu rayuan.
Seksyen 244. Perlaksanaan penghakiman semasa rayuan.
Seksyen 245. Penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 246. Permohonan menuntut atau membela sebagai orang papa.
Seksyen 247. Fee Mahkamah tidak dibenarkan.
Seksyen 248. Orang papa tidak boleh memberhenti tindakan, dll. tanpa kebenaran.
Seksyen 249. Kos.
Seksyen 250. Mendapat balik fee Mahkamah.

BAHAGIAN XXXV - PERUNTUKAN AM

Seksyen 251. Borang.
Seksyen 252. Sijil pakar.
Seksyen 253. Salinan diperakui dan dokumen hilang.
Seksyen 254. Fee, deposit dan perbelanjaan.
Seksyen 255. Pengecualian pegawai Mahkamah.
Seksyen 256. Cagaran.
Seksyen 257. Memanjangkan, memendekkan masa.
Seksyen 258. Memanjangkan dengan persetujuan.
Seksyen 259. Tak berperaturan.
Seksyen 260. Perkara-perkara lucah.
Seksyen 261. Persetujuan.
Seksyen 262. Memfailkan notis.
Seksyen 263. Kehadiran diri.
Seksyen 264. Defendan dihalang daripada membela.
Seksyen 265. Penyampaian oleh Mahkamah lain.
Seksyen 266. Notis untuk mengakui fakta atau dokumen.
Seksyen 267. Memeriksa de bene esse.
Seksyen 268. Suruhanjaya atau surat permohonan.
Seksyen 269. Kuasa asal.
Seksyen 270. Penyediaan dokumen.
Seksyen 271. Hukum Syarak.
Seksyen 272. Kaedah-kaedah.
Seksyen 273. Pemansuhan.

JADUAL PERTAMA - Borang 1.
JADUAL PERTAMA - Borang 2.
JADUAL PERTAMA - Borang 3.
JADUAL PERTAMA - Borang 4.
JADUAL PERTAMA - Borang 5.
JADUAL PERTAMA - Borang 6.
JADUAL PERTAMA - Borang 7.
JADUAL PERTAMA - Borang 8.
JADUAL PERTAMA - Borang 9.
JADUAL PERTAMA - Borang 10.
JADUAL PERTAMA - Borang 11.
JADUAL PERTAMA - Borang 12.
JADUAL PERTAMA - Borang 13.
JADUAL PERTAMA - Borang 14.
JADUAL PERTAMA - Borang 15.
JADUAL PERTAMA - Borang 16.
JADUAL PERTAMA - Borang 17.
JADUAL PERTAMA - Borang 18.
JADUAL PERTAMA - Borang 19.
JADUAL PERTAMA - Borang 20.
JADUAL PERTAMA - Borang 21.
JADUAL PERTAMA - Borang 22.
JADUAL PERTAMA - Borang 23.
JADUAL PERTAMA - Borang 24.
JADUAL PERTAMA - Borang 25.
JADUAL PERTAMA - Borang 26.
JADUAL PERTAMA - Borang 26A.
JADUAL PERTAMA - Borang 26B.
JADUAL PERTAMA - Borang 27.
JADUAL PERTAMA - Borang 28.
JADUAL PERTAMA - Borang 29.
JADUAL PERTAMA - Borang 30.
JADUAL PERTAMA - Borang 31.
JADUAL PERTAMA - Borang 32.
JADUAL PERTAMA - Borang 33.
JADUAL PERTAMA - Borang 34.
JADUAL PERTAMA - Borang 35.
JADUAL PERTAMA - Borang 36.
JADUAL PERTAMA - Borang 37.
JADUAL PERTAMA - Borang 38.

JADUAL KEDUA.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.