ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN VII - MAHKAMAHSeksyen 66. Mahkamah Bicara Syariah Khas

Apabila bersidang untuk membicarakan sesuatu kesalahan di bawah Enakmen ini, Mahkamah Bicara Syariah Khas hendaklah dianggotai oleh tiga orang Hakim yang mana dua orang daripada mereka hendaklah terdiri daripada ulama dan perbicaraan itu hendaklah dipengerusikan oleh salah seorang daripada Hakim tersebut.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.