Enakmen Original

NEGERI PERLIS

ENAKMEN 4 TAHUN 2006
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM 2006


Tarikh Persetujuan DiRaja :14 April 2006
Tarikh disiarkan dalam Warta :25 Mei 2006
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Januari 2010
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk Panjang dan Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa
Seksyen 2. Tafsiran
Seksyen 3. Kecualian prerogatif

BAHAGIAN II - MAJLIS

Seksyen 4. Penubuhan Majlis
Seksyen 5. Identiti di sisi undang-undang dan fungsi Majlis
Seksyen 6. Majlis hendaklah membantu dan menasihati Duli Yang Maha Mulia Raja Pemerintah
Seksyen 7. Kewajipan Majlis tentang kemajuan ekonomi dan sosial orang Islam
Seksyen 8. Kuasa untuk menubuhkan perbadanan
Seksyen 9. Kuasa untuk menubuhkan syarikat
Seksyen 10. Kuasa untuk meminjam
Seksyen 11. Keanggotaan Majlis
Seksyen 12. Tamat pelantikan
Seksyen 13. Pembatalan pelantikan
Seksyen 14. Penyiaran pelantikan, dan pembatalan dalam Warta
Seksyen 15. Kawalan oleh Pengerusi
Seksyen 16. Setiausaha
Seksyen 17. Kehadiran bukan anggota dalam mesyuarat Majlis
Seksyen 18. Mempengerusikan mesyuarat
Seksyen 19. Kuorum
Seksyen 20. Penjalanan urusan
Seksyen 21. Memanggil mesyuarat
Seksyen 22. Minit
Seksyen 23. Aturan urusan mesyuarat
Seksyen 24. Salinan diperakui bagi ketetapan
Seksyen 25. Permohanan cuti oleh Pengerusi dan ahli lain
Seksyen 26. Tindakan dalam hal yang perlu disegerakan
Seksyen 27. Jawatankuasa
Seksyen 28. Pewakilan kewajipan atau kuasa Majlis
Seksyen 29. Pelantikan pegawai dan pekhidmat Majlis
Seksyen 30. Tatatertib
Seksyen 31. Jawatankuasa tatatertib
Seksyen 32. Peraturan-peraturan tatatertib
Seksyen 33. Lembaga Rayuan Tatatertib
Seksyen 34. Pengenaan surcaj
Seksyen 35. Notis tunjuk sebab sebelum disurcaj
Seksyen 36. Amaun surcaj
Seksyen 37. Pemberitahuan surcaj
Seksyen 38. Penarikan balik surcaj
Seksyen 39. Mendapatkan surcaj
Seksyen 40. Majlis boleh menerima pakai peraturan-peraturan, dsb.
Seksyen 41. Kerahsiaan
Seksyen 42. Pekhidmat Awam
Seksyen 43. Majlis boleh menentukan tatacaranya sendiri

BAHAGIAN III - PELANTIKAN MUFTI, KUASA DALAM HAL EHWAL AGAMA, JAWATANKUASA FATWA DAN FATWA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL

Seksyen 44. Pelantikan Mufti dan Timbalan Mufti
Seksyen 45. Fungsi Mufti
Seksyen 46. Jawatankuasa Fatwa
Seksyen 47. Kuasa Jawatankuasa Fatwa untuk menyediakan fatwa
Seksyen 48. Tatacara pembuatan fatwa
Seksyen 49. Fatwa yang disiarkan dalam Warta adalah mengikat
Seksyen 50. Pindaan, ubahsuaian atau pembatalan fatwa
Seksyen 51. Fatwa yang ada hubungan dengan kepentingan nasional
Seksyen 52. Menerima pakai nasihat dan syor Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
Seksyen 53. Meminta pendapat daripada Jawatankuasa Fatwa
Seksyen 54. Sumber yang hendaklah diikuti

BAHAGIAN IV - MAHKAMAH SYARIAH

Seksyen 55. Penubuhan Mahkamah Syariah
Seksyen 56. Pelantikan Ketua Hakim Syarie
Seksyen 57. Pelantikan Hakim Mahkamah Rayuan Syariah
Seksyen 58. Pelantikan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah
Seksyen 59. Pelantikan Hakim Mahkamah Rendah Syariah
Seksyen 60. Pendaftar-Pendaftar
Seksyen 61. Bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah
Seksyen 62. Bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah
Seksyen 63. Rayuan kepada Mahkamah Tinggi Syariah
Seksyen 64. Permohonan untuk mendapatkan kebenaran merayu
Seksyen 65. Perakuan pewarisan
Seksyen 66. Bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Tinggi Syariah
Seksyen 67. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah
Seksyen 68. Bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah
Seksyen 69. Keanggotaan Mahkamah Rayuan Syariah
Seksyen 70. Keputusan ikut majoriti
Seksyen 71. Penerusan prosiding Mahkamah Rayuan Syariah walaupun Hakim tiada
Seksyen 72. Mahkamah terbuka
Seksyen 73. Bahasa
Seksyen 74. Bidang kuasa tidak meliputi orang bukan Islam
Seksyen 75. Tindakan bersaling
Seksyen 76. Pelindungan Hakim, pegawai Mahkamah, dll.
Seksyen 77. Jawatankuasa Kaedah Mahkamah Syariah

BAHAGIAN V - PENDAKWAAN DAN PEWAKILAN

Seksyen 78. Ketua Pendakwa dan Pendakwa Syarie
Seksyen 79. Pegawai Penguatkuasa Agama
Seksyen 80. Peguam Syarie

BAHAGIAN VI - KEWANGAN

Baitulmal dan Tatacara Kewangan Majlis

Seksyen 81. Penubuhan Baitulmal
Seksyen 82. Anggaran pendapatan dan belanjawan
Seksyen 83. Perbelanjaan Majlis
Seksyen 84. Akaun bank
Seksyen 85. Akaun dan laporan tahunan

Zakat dan Fitrah

Seksyen 86. Kuasa Majlis memungut zakat dan fitrah
Seksyen 87. Kuasa membuat peraturan-peraturan
Seksyen 88. Rayuan

Wakaf, Nazr dan Amanah

Seksyen 89. Majlis menjadi pemegang amanah tunggal wakaf, nazr dan amanah
Seksyen 90. Peletakan harta wakaf, nazr dan amanah pada Majlis
Seksyen 91. Sekatan bagi pewujudan amanah khairat
Seksyen 92. Pendapatan daripada wakaf dan nazr
Seksyen 93. Modal wakaf dan nazr
Seksyen 94. Pengertian suratcara tentang wakaf atau nazr
Seksyen 95. Penyiaran senarai harta wakaf, nazr dan amanah

BAHAGIAN VII - MASJID

Seksyen 96. Majlis menjadi pemegang amanah tunggal bagi masjid dan tanah yang berkaitan dengannya
Seksyen 97. Sekatan tentang penubuhan masjid dan penalti
Seksyen 98. Penubuhan masjid
Seksyen 99. Penyenggaraan masjid dan kawasannya
Seksyen 100. Pelantikan Pegawai Masjid
Seksyen 101. Tauliah Pegawai Masjid
Seksyen 102. Tempoh jawatan Pegawai Masjid
Seksyen 103. Kawalan dan arahan atas Pegawai Masjid
Seksyen 104. Jawatankuasa Kariah
Seksyen 105. Pengecualian masjid

BAHAGIAN VIII - PUNGUTAN KHAIRAT

Seksyen 106. Pungutan khairat

BAHAGIAN IX - MEMELUK AGAMA ISLAM

Seksyen 107. Kehendak-kehendak bagi pemelukan agama Islam
Seksyen 108. Saat memeluk agama Islam
Seksyen 109. Tugas-tugas dan kewajipan mualaf
Seksyen 110. Pendaftar Mualaf
Seksyen 111. Pendaftaran Mualaf
Seksyen 112. Perakuan Memeluk Agama Islam
Seksyen 113. Pengiktirafan mualaf sebagai orang Islam
Seksyen 114. Penentuan sama ada orang yang tidak didaftarkan ialah seorang mualaf
Seksyen 115. Kesalahan memberikan maklumat palsu
Seksyen 116. Kuasa untuk membuat peraturan-peraturan
Seksyen 117. Keupayaan untuk memeluk agama Islam

BAHAGIAN X - PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Seksyen 118. Jawatankuasa Pengawasan Pengajaran Agama Islam
Seksyen 119. Kesalahan mengajar agama Islam atau perkara-perkara tentang agama Islam tanpa tauliah
Seksyen 120. Sekolah agama Islam
Seksyen 121. Pengecualian

BAHAGIAN XI - AM

Seksyen 122. Kuasa am untuk membuat peraturan-peraturan
Seksyen 123. Kecualian dan peralihan
Seksyen 124. Pemansuhan

JADUAL PERTAMA
JADUAL KEDUA
JADUAL KETIGA
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.