ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN V - AMSeksyen 61. Pemakaian hukum syarak dalam tafsiran

(1) Mana-mana peruntukan atau tafsiran peruntukan di bawah Kanun ini yang tidak konsisten dengan hukum syarak hendaklah terbatal setakat yang tidak konsisten itu.

(2) Jika terdapat lacuna atau apa-apa perkara yang tidak diperuntukkan dengan nyata oleh Kanun ini, mahkamah hendaklah memakai hukum syarak.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.