ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN IV - PELAKSANAAN HUKUMANSeksyen 48. Hukuman hudud tidak boleh diubah

Hukuman hudud yang dikenakan di bawah Kanun ini tidak boleh digantung atau diganti dengan hukuman lain atau dikurangkan atau diampunkan atau dengan apa-apa cara lain diubah atau dipinda.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.