ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

PERMULAANSeksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa

(1) Enakmen ini bolehlah dinamakan Kanun Jenayah Syariah (II) (1993) 2015 dan hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan melalui pemberitahuan dalam Warta.

(2) Tarikh-tarikh yang berlainan boleh ditetapkan di bawah subseksyen (1) bagi peruntukan-peruntukan yang berlainan Kanun ini.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.