ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN I - KESALAHAN-KESALAHAN HUDUDSeksyen 9. Hirabah

Seseorang atau sekumpulan orang yang merampas harta orang lain dengan kekerasan atau dengan halangan salah atau membuat ugutan adalah melakukan hirabah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.