Enakmen Original

NEGERI TERENGGANU

ENAKMEN 3 TAHUN 2001
ENAKMEN MAHKAMAH SYARIAH (TERENGGANU) 2001


Tarikh Persetujuan DiRaja :21 Oktober 2001
Tarikh disiarkan dalam Warta :22 November 2001
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Ogos 2002 [Tr. GN. 404/02]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuat kuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Kecualian prerogatif.

BAHAGIAN II - AM

Seksyen 4. Penubuhan Mahkamah Syariah.
Seksyen 5. Meterai mahkamah.

BAHAGIAN III - PERLANTIKAN HAKIM DAN BIDANG KUASA MAHKAMAH SYARIAH

Seksyen 6. Pelantikan Ketua Hakim Syarie.
Seksyen 7. Pelantikan Hakim Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 8. Pelantikan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.
Seksyen 9. Pelantikan Hakim Mahkamah Rendah Syariah.
Seksyen 10. Pendaftar-pendaftar.
Seksyen 11. Bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah.
Seksyen 12. Bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah.
Seksyen 13. Rayuan kepada Mahkamah Tinggi Syariah.
Seksyen 14. Permohonan untuk mendapatkan kebenaran merayu.
Seksyen 16. Bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Tinggi Syariah.
Seksyen 17. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 18. Bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 19. Keanggotaan Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 20. Keputusan ikut majoriti.
Seksyen 21. Penerusan prosiding Mahkamah Rayuan Syariah walaupun Hakim tiada.

BAHAGIAN IV - PELBAGAI

Seksyen 15. Perakuan pewaris.
Seksyen 22. Mahkamah terbuka.
Seksyen 23. Bahasa.
Seksyen 24. Tindakan bersaling.
Seksyen 25. Pelindungan Hakim, Pegawai Mahkamah, dll.
Seksyen 26. Jawatankuasa Kaedah Mahkamah Syariah.
Seksyen 27. Kecualian dan peralihan.

JADUAL PERTAMA
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.