Enakmen Original


KELANTAN

ENAKMEN 2 TAHUN 1985
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH 1985


Tarikh Persetujuan DiRaja :26 Mac 1985
Tarikh disiarkan dalam Warta :25 April 1985
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Mei 1986 [Kn. P.U. 10/86]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk Panjang & Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Pemakaian.
Seksyen 4. Pengecualian prerogatif.

BAHAGIAN II - KESALAHAN-KESALAHAN

Seksyen 5. Perbualan tidak sopan.
Seksyen 6. Perkataan tidak sopan.
Seksyen 7. Pondan.
Seksyen 8. Menghasut perempuan bersuami atau lelaki beristeri supaya bercerai atau mengengkari kewajipan dan tanggungjawab.
Seksyen 9. Khalwat.
Seksyen 10. Berkelakuan sumbang.
Seksyen 11. Zina.
Seksyen 12. Mukadimah zina.
Seksyen 13. Bersubahat melakukan kesalahan zina.
Seksyen 14. Liwat.
Seksyen 15. Musahakah.
Seksyen 16. Hamil luar nikah.
Seksyen 17. Melarikan isteri orang.
Seksyen 18. Melacurkan isteri atau anak.
Seksyen 19. Melacurkan diri.
Seksyen 20. Melarikan perempuan.
Seksyen 21. Menjual atau memberi anak.
Seksyen 22. Menjadi muncikari.
Seksyen 23. Galakan maksiat.
Seksyen 24. Takfir.
Seksyen 25. Minuman yang memabukkan.
Seksyen 26. Makan dalam bulan Ramadan.
Seksyen 27. Mengeji Pegawai Hal Ehwal Agama Islam.
Seksyen 28. Mengeji atau menghina undang-undang.
Seksyen 29. Bersubahat.
Seksyen 30. Percubaan.
Seksyen 31. Engkar perintah Mahkamah.
Seksyen 32. Titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan.
Seksyen 33. Pembelaan Pegawai Masjid dan lain-lain.
Seksyen 34. Pemansuhan.

JADUAL.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.