ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN I - KESALAHAN-KESALAHAN HUDUDSeksyen 11. Keadaan di mana hukuman potong anggota tangan dan kaki dalam kesalahan hirabah tidak boleh dikenakan

(1) Hukuman hudud potong tangan dan kaki tidak boleh dikenakan dalam kes-kes hukuman yang tidak dikenakan bagi kesalahan sariqah, sebagaimana seksyen 8, menurut pemakaian yang sesuai.

(2) Hukuman hudud hirabah tidak dikenakan apabila pesalah menyerah diri dengan sukarela sebelum proses undang-undang dimulakan dengan syarat pesalah mengisytiharkan taubatnya di hadapan Hakim atau Pendakwa Syarie dan menyerah balik harta yang dirompak kepada pihak berkuasa atau pemilik yang daripadanya harta dirompak.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.