Enakmen Original

PAHANG

ENAKMEN 11 TAHUN 2013
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH 2013


Tarikh Persetujuan DiRaja :25 Oktober 2013
Tarikh disiarkan dalam Warta :21 November 2013
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Disember 2013
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas, permulaan kuat kuasa dan pemakaian
Seksyen 2. Tafsiran
Seksyen 3. Kecualian prerogatif

BAHAGIAN II - KESALAHAN BERHUBUNGAN DENGAN ‘AQIDAH

Seksyen 4. Penyembahan salah
Seksyen 5. Doktrin palsu
Seksyen 6. Mengembangkan doktrin agama, dsb.
Seksyen 7. Dakwaan palsu
Seksyen 8. Mendakwa bukan Islam
Seksyen 9. Percubaan keluar daripada agama Islam
Seksyen 10. Membuat kenyataan keluar daripada agama Islam dengan apa-apa jua tujuan

BAHAGIAN III - KESALAHAN BERHUBUNGAN DENGAN KESUCIAN AGAMA ISLAM DAN INSTITUSINYA

Seksyen 11. Menghina, atau menyebabkan dipandang hina, dsb., agama Islam
Seksyen 12. Mempersendakan, dsb., ayat Al-Quran atau Hadith
Seksyen 13. Menghina atau mengingkari Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan, dsb.
Seksyen 14. Mengingkari perintah Mahkamah
Seksyen 15. Pendapat yang bertentangan dengan fatwa
Seksyen 16. Tidak menghiraukan hari kebesaran Islam
Seksyen 17. Penerbitan agama yang bertentangan dengan Hukum Syarak
Seksyen 18. Buku, majalah, dsb., dalam kawalan dan simpanan
Seksyen 19. Tidak menunaikan sembahyang Jumaat
Seksyen 20. Sembahyang Jumaat di tempat yang tidak dibenarkan
Seksyen 21. Memusnahkan atau mencemarkan masjid, surau, dsb.
Seksyen 22. Tidak menghormati Ramadan
Seksyen 23. Anggapan
Seksyen 24. Enggan memberi taksiran pendapatan
Seksyen 25. Menghasut supaya mengabaikan kewajipan agama
Seksyen 26. Berada di rumah perjudian
Seksyen 27. Minuman yang memabukkan

BAHAGIAN IV - KESALAHAN BERHUBUNGAN DENGAN KESUSILAAN

Seksyen 28. Muncikari
Seksyen 29. Persetubuhan luar nikah
Seksyen 30. Perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan persetubuhan luar nikah
Seksyen 31. Hamil atau melahirkan anak luar nikah
Seksyen 32. Khalwat
Seksyen 33. Lelaki berlagak seperti perempuan
Seksyen 34. Perempuan berlagak seperti lelaki
Seksyen 35. Perbuatan atau percakapan tidak sopan di tempat awam

BAHAGIAN V - KESALAHAN PELBAGAI

Seksyen 36. Memberikan keterangan, maklumat atau pernyataan palsu
Seksyen 37. Takfir
Seksyen 38. Pemungutan zakat atau fitrah tanpa kuasa
Seksyen 39. Pembayaran zakat atau fitrah kepada orang yang tidak diberi kuasa
Seksyen 40. Tidak membayar zakat atau fitrah
Seksyen 41. Amil tidak menyerahkan kutipannya
Seksyen 42. Menggalakkan maksiat
Seksyen 43. Mengganggu rumah tangga orang lain
Seksyen 44. Melarikan isteri orang
Seksyen 45. Menghalang pasangan yang sudah bernikah daripada hidup sebagai suami isteri
Seksyen 46. Menghasut suami atau isteri supaya bercerai atau mengabaikan kewajipan
Seksyen 47. Melarikan perempuan
Seksyen 48. Perempuan yang belum berkahwin lari dari dalam jagaan
Seksyen 49. Menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam
Seksyen 50. Tuduhan melakukan maksiat
Seksyen 51. Penyalahgunaan tanda halal
Seksyen 52. Mengajar agama Islam tanpa kebenaran atau tauliah
Seksyen 53. Berpakaian tidak sopan di tempat awam

BAHAGIAN VI - PENYUBAHATAN DAN PERCUBAAN

Seksyen 54. Penyubahatan
Seksyen 55. Bersubahat di dalam Negeri Pahang kesalahan di luar Negeri Pahang
Seksyen 56. Hukuman bagi orang yang bersubahat
Seksyen 57. Tanggungan orang yang bersubahat jika perbuatan yang berlainan dilakukan
Seksyen 58. Percubaan

BAHAGIAN VII - KECUALIAN AM

Seksyen 59. Perbuatan Hakim apabila bertindak secara kehakiman
Seksyen 60. Perbuatan yang dilakukan menurut penghakiman atau perintah Mahkamah
Seksyen 61. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewajaran di sisi undang-undang
Seksyen 62. Perbuatan kanak-kanak yang belum aqil baligh
Seksyen 63. Perbuatan seseorang yang tak sempurna akal
Seksyen 64. Perbuatan orang yang terpaksa oleh sebab ugutan
Seksyen 65. Penetapan pusat pemulihan diluluskan atau rumah diluluskan
Seksyen 66. Kuasa Mahkamah untuk membuat perintah memasukkan orang yang disabitkan ke pusat pemulihan diluluskan atau rumah diluluskan
Seksyen 67. Kuasa Mahkamah untuk membuat perintah memasukkan pesalah perempuan ke pusat pemulihan diluluskan atau rumah diluluskan
Seksyen 68. Kuasa Majlis untuk membuat peraturan-peraturan
Seksyen 69. Kesalahan yang tidak dinyatakan hukumannya
Seksyen 70. Pengkompaunan kesalahan
Seksyen 71. Pemansuhan

JADUAL
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.