Enakmen Original


KELANTAN

ENAKMEN 11 TAHUN 1981
ENAKMEN KAWALAN DAN SEKATAN PENGEMBANGAN UGAMA BUKAN ISLAM 1981


Tarikh Persetujuan DiRaja :8 Disember 1981
Tarikh disiarkan dalam Warta :21 Januari 1982
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Januari 1987 [Kn. P.U. 7/87]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Nama dan mula berkuatkuasa
Seksyen 2. Tafsiran
Seksyen 3. Criterion bagi memutuskan sama ada seseorang itu orang Islam
Seksyen 4. Kesalahan memujuk, mempengaruhi, atau menghasut orang Islam supaya mengubah kepercayaan
Seksyen 5. Kesalahan mendedahkan orang Islam berumur di bawah lapan belas tahun kepada pengaruh-pengaruh ugama bukan Islam
Seksyen 6. Kesalahan mendekati orang Islam untuk mendedahkannya kepada apa-apa ucapan, atau pertunjukan sesuatu mengenai ugama bukan Islam
Seksyen 7. Kesalahan menghantar atau menyerahkan terbitan-terbitan mengenai apa-apa ugama bukan Islam kepada orang Islam
Seksyen 8. Kesalahan membahagikan di tempat awam terbitan-terbitan mengenai ugama bukan Islam kepada orang Islam.
Seksyen 9. Kesalahan berhubung dengan penggunaan perkataan-perkataan dan perbahasaan-perbahasaan tertentu yang bersumber Islam
Seksyen 10. Tauliah untuk menjalankan kuasa-kuasa pegawai bertauliah
Seksyen 11. Kesalahan-kesalahan boleh tangkap dan kes-kes boleh tangkap
Seksyen 12. Kuasa untuk menyiasat dan menangkap
Seksyen 13. Kuasa untuk memerintah saksi-saksi hadir
Seksyen 14. Pemeriksaan saksi-saksi

Jadual
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.