ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN IV - PELAKSANAAN HUKUMANSeksyen 52. Pelaksanaan hukuman potong tangan dan kaki

Bagi maksud Kanun ini-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.