ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN V - AMSeksyen 59. Cubaan melakukan kesalahan

Mana-mana orang yang mencuba melakukan kesalahan di bawah Kanun ini hendaklah dihukum dengan hukuman penjara sebagai hukuman takzir selama tempoh yang tidak melebihi sepuluh tahun.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.