Enakmen Original

NEGERI SARAWAK

ORDINAN 46 TAHUN 2001
ORDINAN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH 2001


Tarikh Dipersetujui :10 DIsember 2001
Tarikh disiarkan dalam Warta :27 Disember 2001
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Disember 2004 [Swk. L.N. 157/2004]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas, permulaan kuat kuasa dan pemakaian.
Seksyen 2. Tafsiran.

BAHAGIAN II - KESALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN 'AQIDAH

Seksyen 3. Pemujaan salah.
Seksyen 4. Doktrin palsu.
Seksyen 5. Mengembangkan doktrin agama, dsb.
Seksyen 6. Dakwaan palsu.

BAHAGIAN III - KESALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESUCIAN AGAMA ISLAM DAN INSTITUSINYA

Seksyen 7. Menghina, atau menyebabkan dipandang hina, dll., agama Islam.
Seksyen 8. Mempersendakan, dll., ayat AI-Quran atau Hadith.
Seksyen 9. Menghina atau mengingkari pihak berkuasa agama.
Seksyen 10. Mengingkari perintah Mahkamah.
Seksyen 11. Mengajar agama tanpa tauliah.
Seksyen 12. Pendapat yang bertentangan dengan fatwa.
Seksyen 13. Penerbitan agama yang bertentangan dengan Undang-Undang Islam.
Seksyen 14. Tidak menghormati Ramadhan.
Seksyen 15. Berjudi.
Seksyen 16. Minuman yang memabukkan.

BAHAGIAN IV - KESALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESUSILAAN

Seksyen 17. Perbuatan sumbang mahram.
Seksyen 18. Pelacuran.
Seksyen 19. Muncikari.
Seksyen 20. Persetubuhan luar nikah.
Seksyen 21. Perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan persetubuhan luar nikah.
Seksyen 22. Liwat.
Seksyen 23. Musahaqah.
Seksyen 24. Khalwat.
Seksyen 25. Lelaki berlagak seperti perempuan.
Seksyen 26. Perbuatan tidak sopan di tempat awam.

BAHAGIAN V - KESALAHAN PELBAGAI

Seksyen 27. Memberikan keterangan, maklumat atau pernyataan palsu .
Seksyen 28. Takfir.
Seksyen 29. Memusnahkan atau mencemarkan masjid, dsb.
Seksyen 30. Pemungutan zakat atau fitrah tanpa kuasa.
Seksyen 31. Pembayaran tak sah akan zakat atau fitrah.
Seksyen 32. Menggalakkan maksiat.
Seksyen 33. Memujuk lari perempuan bersuami.
Seksyen 34. Menghalang pasangan yang sudah bernikah daripada hidup sebagai suami isteri.
Seksyen 35. Menghasut suami atau isteri supaya bercerai atau mengabaikan kewajipan.
Seksyen 36. Memujuk lari perempuan.
Seksyen 37. Menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam.
Seksyen 38. Qazaf.
Seksyen 39. Penyalahgunaan tanda halal.

BAHAGIAN VI - PENYUBAHATAN DAN PERCUBAAN

Seksyen 40. Penyubahatan.
Seksyen 41. Menyubahati di dalam Negeri akan kesalahan-kesalahan di luar Negeri.
Seksyen 42. Hukuman bagi penyubahatan.
Seksyen 43. Tanggungan penyubahat jika perbuatan yang berlainan dilakukan.
Seksyen 44. Percubaan.

BAHAGIAN VII - KECUALIAN AM

Seksyen 45. Perbuatan Hakim apabila bertindak secara kehakiman.
Seksyen 46. Perbuatan yang dilakukan menurut penghakiman atau perintah Mahkamah.
Seksyen 47. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai justifikasi di sisi undang-undang.
Seksyen 48. Perbuatan kanak-kanak yang belum baligh.
Seksyen 49. Perbuatan seseorang yang tak sempurna akal.
Seksyen 50. Perbuatan orang yang terpaksa oleh sebab ugutan.

BAHAGIAN VIII - PERKARA AM

Seksyen 51. Penetapan pusat pemulihan diluluskan atau rumah diluluskan.
Seksyen 52. Kuasa Mahkamah untuk mengkomitkan orang yang disabitkan ke pusat pemulihan diluluskan.
Seksyen 53. Kuasa Mahkamah untuk mengkomitkan pesalah perempuan ke rumah diluluskan.
Seksyen 54. Pemansuhan.

JADUAL
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.