Enakmen Original

KELANTAN

ENAKMEN 2 TAHUN 1991
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1991


Tarikh Persetujuan DiRaja :30 April 1991
Tarikh disiarkan dalam Warta :9 Mei 1991
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Oktober 1991 [Kn. P.U. 30/91]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk Panjang & Mukadimah.

BAHAGIAN I - PERKAITAN

BAB 1 - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Pemakaian.
Seksyen 3. Tafsiran.
Seksyen 4. Anggapan.

BAB 2 - QARINAH

Seksyen 5. Keterangan boleh diberi mengenai nyataan yang menjadi soal dan qarinah.
Seksyen 6. Nyataan yang menjadi sebahagian urusan.
Seksyen 7. Nyataan yang menjadi punca, sebab atau natijah bagi nyataan yang menjadi soal.
Seksyen 8. Sebab, persediaan dan kelakuan yang dahulu atau selepas.
Seksyen 9. Nyataan yang perlu menghuraikan atau mengemukakan nyataan yang berkaitan.
Seksyen 10. Apa-apa yang dikatakan atau dilakukan oleh seseorang yang berpakat jahat berkenaan dengan rancangan bersama.
Seksyen 11. Bila nyataan boleh menjadi qarinah.
Seksyen 12. Dalam guaman menuntut gantirugi nyataan yang membolehkan Mahkamah menentukan kadar gantirugi adalah qarinah.
Seksyen 13. Qarinah apabila hak atau urf dipersoalkan.
Seksyen 14. Nyataan yang menunjukkan wujudnya keadaan fikiran atau keadaan tubuh atau perasaan tubuh.
Seksyen 15. Nyataan berkenaan dengan soal sama ada perbuatan dilakukan dengan tidak sengaja atau dengan sengaja.
Seksyen 16. Bilakah wujudnya perjalanan urusan menjadi qarinah.

Iqrar

Seksyen 17. Takrif Iqrar.
Seksyen 18. Syarat Iqrar.
Seksyen 19. Iqrar ketika marad al-maut.

Kenyataan oleh orang-orang yang tidak boleh dipanggil sebagai Saksi

Seksyen 20. Hal-hal dalam mana kenyataan yang berkaitan oleh orang yang telah mati atau yang tidak dijumpai dan sebagainya adalah qarinah.
Seksyen 21. Perkaitan keterangan yang tertentu bagi membuktikan dalam pembicaraan yang terkemudian tentang kebenaran nyataan yang disebut di dalamnya.

Kenyataan yang dibuat dalam keadaan khas.

Seksyen 22. Bila catatan dalam buku kira-kira berkaitan.
Seksyen 23. Perkaitan catatan di dalam rekod awam yang dibuat pada menjalankan kewajipan.
Seksyen 24. Perkaitan kenyataan di dalam peta, carta dan pelan.
Seksyen 25. Perkaitan kenyataan tentang nyataan awam yang terkandung di dalam sesuatu Akta, Ordinan atau pemberitahu.
Seksyen 26. Perkaitan nyataan tentang mana-mana Undang-undang yang terkandung di dalam buku undang-undang.

Sebanyak mana kenyataan dikehendaki dibuktikan

Seksyen 27. Keterangan yang dikehendaki diberi apabila kenyataan ialah sebahagian daripada percakapan, suratan, buku atau siri surat atau kertas.

Keputusan Mahkamah keadilan bila berkaitan

Seksyen 28. Keputusan dahulu adalah berkaitan bagi menahan guaman atau perbicaraan yang kedua.
Seksyen 29. Perkaitan sesuatu keputusan dalam bidang kuasa pengesahan wasiat dan sebagainya.
Seksyen 30. Perkaitan dan natijah keputusan perintah atau dikri lain daripada yang tersebut di dalam seksyen 29.
Seksyen 31. Bila keputusan dan sebagainya selain daripada yang tersebut dalam seksyen 28 hingga 30 berkaitan.
Seksyen 32. Fraud atau pakatan bagi mendapatkan keputusan atau ketiadaan kelayakan Mahkamah boleh dibuktikan.

Pendapat orang lain bila berkaitan

Seksyen 33. Pendapat Pakar.
Seksyen 34. Nyataan mengenai pendapat pakar.
Seksyen 35. Bila pendapat tentang tulisan tangan berkaitan.
Seksyen 36. Bila pendapat tentang adanya hak atau urf berkaitan.
Seksyen 37. Bila pendapat tentang amalan dan kepercayaan dan sebagainya berkaitan.
Seksyen 38. Bila pendapat atas pertalian adalah qarinah.
Seksyen 39. Bila alasan pendapat berkaitan.

Watak bila berkaitan

Seksyen 40. Dalam kes sivil, watak bagi membuktikan kelakuan yang ditohmahkan tidaklah berkaitan.
Seksyen 41. Dalam kes jenayah watak yang dahulunya baik adalah berkaitan.
Seksyen 42. Watak yang dahulunya tidak baik tidaklah berkaitan kecuali bagi menjawab.

BAHAGIAN II - MENGENAI BUKTI

BAB 3 - NYATAAN YANG TIDAK PERLU DIBUKTIKAN

Seksyen 43. Nyataan yang diberi pengiktirafan kehakiman tidak perlu dibuktikan.
Seksyen 44. Nyataan yang Mahkamah mesti memberi pengiktirafan kehakiman.
Seksyen 45. Nyataan yang diakui tidak perlu dibuktikan.

BAB 4 - KETERANGAN LlSAN

Seksyen 46. Membuktikan nyataan dengan keterangan lisan.
Seksyen 47. Keterangan lisan mestilah secara terus.

BAB 5 - KETERANGAN SURATAN

Seksyen 48. Membuktikan kandungan suratan.
Seksyen 49. Keterangan asal.
Seksyen 50. Keterangan tak asal.
Seksyen 51. Membuktikan suratan dengan keterangan asal.
Seksyen 52. Bila keterangan tak asal bagi suratan boleh diberi.
Seksyen 53. Kaedah-Kaedah tentang notis supaya mengemukakan.
Seksyen 54. Membuktikan tandatangan dan tulisan tangan orang yang dikatakan telah menandatangani atau menulis suratan yang dikemukakan.
Seksyen 55. Pengakuan tentang tulisan, tandatangan atau meteri.
Seksyen 56. Membuktikan suratan.

Suratan Awam

Seksyen 57. Suratan Awam.
Seksyen 58. Suratan persendirian.
Seksyen 59. Salinan yang diperakui bagi suratan awam.
Seksyen 60. Membuktikan suratan dengan mengemukakan salinan yang diperakui.
Seksyen 61. Bukti suratan resmi tertentu.

Anggapan tentang suratan

Seksyen 62. Anggapan tentang ketulinan salinan yang diperakui.
Seksyen 63. Anggapan tentang suratan yang dikemukakan sebagai rekod keterangan.
Seksyen 64. Anggapan tentang warta, akhbar dan sebagainya.
Seksyen 65. Anggapan tentang peta atau pelan yang dibuat dengan kuasa Kerajaan.
Seksyen 66. Anggapan tentang undang-undang dan siaran keputusan.
Seksyen 67. Anggapan tentang surat kuasa wakil.
Seksyen 68. Anggapan tentang salinan yang diperakui bagi rekod kehakiman negara asing.
Seksyen 69. Anggapan tentang buku, peta dan rajah.
Seksyen 70. Anggapan tentang perutusan telegraf.
Seksyen 71. Anggapan tentang penyempurnaan dan sebagainya mengenai suratan yang tidak dikemukakan.

BAHAGIAN III - PENGEMUKAAN DAN NATIJAH KETERANGAN

BAB 6 - BEBAN MEMBUKTI

Seksyen 72. Beban memberi keterangan.
Seksyen 73. Beban membukti.
Seksyen 74. Atas siapakah beban membukti.
Seksyen 75. Beban membuktikan nyataan tertentu.
Seksyen 76. Beban membuktikan nyataan yang dikehendaki supaya keterangan boleh diterima.
Seksyen 77. Beban membuktikan bahawa kes orang yang dituduh adalah termasuk di dalam kecualian.
Seksyen 78. Beban membuktikan nyataan yang diketahui secara khas.
Seksyen 79. Beban membuktikan kematian orang yang diketahui hidup dalam masa 30 tahun dahulunya.
Seksyen 80. Beban membuktikan masih hidup orang yang tiada apa-apa khabar telah didengar selama 4 tahun.
Seksyen 81. Beban membuktikan tentang keupayaan.
Seksyen 82. Mahkamah boleh menganggap sesuatu nyataan sebagai wujud.

BAB 7 - SAKSI

Seksyen 83. Siapa yang boleh memberi keterangan sebagai saksi.
Seksyen 84. Saksi bisu.
Seksyen 85. Keterangan suami, isteri, ibubapa dan anak sebagai saksi.
Seksyen 86. Bilangan saksi.
Seksyen 87. Cara memberi keterangan.
Seksyen 88. Keterangan seorang saksi dan sumpah.

BAB 8 - PEMERlKSAAN SAKSI

Seksyen 89. Susunan bagi pengemukaan dan pemeriksaan saksi.
Seksyen 90. Mahkamah memutuskan sama ada keterangan boleh diterima.
Seksyen 91. Pemeriksaan utama, pemeriksaan balas dan pemeriksaan semula.
Seksyen 92. Susunan pemeriksaan dan arahan mengenai pemeriksaan semula.
Seksyen 93. Pemeriksaan balas atas orang yang dipanggil supaya mengemukakan sesuatu suratan.
Seksyen 94. Saksi-saksi berkenaan dengan watak.
Seksyen 95. Soalan-soalan memimpin.
Seksyen 96. Bila soalan-soalan memimpin tidak boleh ditanya.
Seksyen 97. Bila soalan-soalan memimpin boleh ditanya.
Seksyen 98. Keterangan tentang perkara-perkara yang bertulis.
Seksyen 99. Pemeriksaan balas tentang kenyataan bertulis yang dahulu.
Seksyen 100. Soalan-soalan yang sah di sisi undang-undang dalam pemeriksaan balas.
Seksyen 101. Mahkamah memutuskan bila soalan-soalan boleh ditanya dan bila saksi boleh dipaksa menjawab.
Seksyen 102. Soalan tidak boleh ditanya tanpa alasan-alasan yang munasabah.
Seksyen 103. Acara bagi Mahkamah sekiranya soalan ditanya dengan tiada alasan yang munasabah.
Seksyen 104. Soalan lucah atau membawa aib.
Seksyen 105. Soalan-soalan yang dimaksudkan untuk memberi aib atau kegusaran.
Seksyen 106. Penyingkiran keterangan menyangkal jawapan-jawapan kepada soalan-soalan yang menguji kebenaran.
Seksyen 107. Soalan oleh pihak kepada saksinya sendiri.
Seksyen 108. Mencabar kebenaran saksi.
Seksyen 109. Soalan-soalan yang boleh menyokong keterangan mengenai nyataan yang berkaitan boleh diterima.
Seksyen 110. Kenyataan-kenyataan dahulu yang dibuat oleh saksi boleh dibuktikan bagi menyokong keterangan yang dibuat kemudiannya tentang nyataan yang sama.
Seksyen 111. Perkara-perkara yang boleh dibuktikan berhubung dengan kenyataan yang dibuktikan yang berkaitan di bawah seksyen 20 atau 21.
Seksyen 112. Menyemak ingatan.
Seksyen 113. Keterangan mengenai nyataan-nyataan yang dinyatakan dalam suratan yang tersebut dalam seksyen 112.
Seksyen 114. Hak pihak lawan tentang tulisan yang digunakan untuk menyemak ingatan.
Seksyen 115. Pengemukaan suratan-suratan dan penterjemahannya.
Seksyen 116. Memberi sebagai keterangan suratan yang diminta dan dikemukakan setelah notis diberi.
Seksyen 117. Menggunakan sebagai keterangan suratan yang telah enggan dikemukakan setelah notis diberi.
Seksyen 118. Kuasa Hakim bagi menanya soalan-soalan atau memerintah pengemukaan.

BAB 9 - MEMPASTIKAN KEBENARAN KETERANGAN SAKSI

Seksyen 119. Bila saksi perlu diperiksa.
Seksyen 120. Jenis pemeriksaan.
Seksyen 121. Pemeriksaan rahsia.
Seksyen 122. Bilangan pemeriksa saksi.
Seksyen 123. Pemeriksaan terbuka.
Seksyen 124. Pemeriksaan terbuka adalah menjadi sebahagian dari keterangan.
Seksyen 125. Bila saksi tidak perlu diperiksa.
Seksyen 126. Penafian ke atas saksi.
Seksyen 127. Apabila pemeriksa saksi berbeza pendapat.
Seksyen 128. Saksi ghaib.
Seksyen 129. Bila saksi boleh diminta bersumpah.

BAB 10 - PERUNTUKAN AM

Seksyen 130. Rujukan muktamad.
Seksyen 131. Pemberhentian pemakaian.

JADUAL
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.