ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN I - KESALAHAN-KESALAHAN HUDUDSeksyen 5. Jenis-jenis kesalahan hudud

Kesalahan-kesalahan hudud adalah seperti berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.