ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN V - AMSeksyen 62. Kaedah-kaedah

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan atas nasihat Majlis boleh melalui pemberitahuan dalam Warta membuat kaedah-kaedah bagi maksud menjalankan peruntukan–peruntukan Kanun ini dan perjalanan Mahkamah serta pelantikan mana-mana pegawai dan agen Mahkamah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.