ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN II - QISASSeksyen 30. Qatl syibhi-al-‘amd

Mana-mana orang dengan niat hendak melakukan kecederaan kepada anggota badan atau akal fikiran seseorang telah menyebabkan orang itu atau orang lain mati dengan melakukan suatu perbuatan sama ada dengan menggunakan senjata atau tidak dan perbuatan itu pada kebiasaannya tidak mungkin menyebabkan kematian, adalah melakukan qatl-syibhi-al-‘amd.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.