ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN V - AMSeksyen 57. Niat bersama

Apabila suatu kesalahan itu dilakukan oleh beberapa orang bagi mencapai niat bersama mereka semuanya, tiap-tiap seorang daripada mereka adalah bertanggungjawab atas kesalahan itu sama seperti kesalahan itu telah dilakukan olehnya seorang dan hendaklah dihukum dengan hukuman penjara sebagai hukuman takzir selama tempoh yang tidak melebihi sepuluh tahun.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.