ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN VII - MAHKAMAHSeksyen 65. Pemakaian Enakmen Tatacara Jenayah Syariah 2002

Enakmen Tatacara Jenayah Syariah 2002 [En. No.8/2002] hendaklah terpakai kepada semua prosiding Mahkamah sama ada dengan atau tanpa apa-apa pengubahsuaian yang difikirkan patut oleh Mahkamah memandangkan kepada kepentingan keadilan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.