ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)


JADUAL I
SEKSYEN 3

SENARAI PERKATAAN-PERKATAAN ARAB


Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.