ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN II - QISASSeksyen 37. Keadaan di mana hukuman qisas tidak boleh dikenakan

Hukuman qisas tidak boleh dikenakan dalam kes-kes yang berikut;
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.