ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN III - PIHAK-PIHAK



Seksyen 18. Penggantian.


(1) Mahkamah boleh dengan alasan yang cukup menggantikan penjagasahnya itu dengan orang yang lain yang difikirkan sesuai dan berkelayakan serta bersanggupan.

(2) Mahkamah boleh melantik mana-mana pegawainya untuk bertindak sebagai penjagasahnya.




Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.