ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXXIV - PERUNTUKAN AMSeksyen 271. Kuasa azali.


Tiada apa-apa dalam Bahagian dan seksyen ini boleh dianggap sebagai menghad atau menyekat kuasa azali Mahkamah untuk membuat apa-apa perintah yang difikirkan patut untuk mencegah kezaliman atau penyalahgunaan apa-apa proses Mahkamah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.