ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 3. Pemakaian.


Kecuali sebagaimana diperuntukkan dengan nyata sebaliknya, Enakmen ini hendaklah dipakai hanya bagi orang-orang yang berugama Islam sahaja.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.