ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XVIII - HUKUMAN DAN PERINTAHSeksyen 133. Peruntukan-peruntukan tambahan.


Sesuatu hukuman untuk menyerahkan harta alih hendaklah menyatakan amaun wang yang mesti dibayar sebagai ganti jika penyerahan tidak boleh dibuat.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.